TeliaSonera Januari-september 2006

Niomånadersperioden

• Nettoomsättningen ökade till 67 873 MSEK (64 785).

• Nettoresultatet ökade till 14 745 MSEK (10 352) och resultatet per aktie ökade till 2,89 SEK (1,95).

• Fritt kassaflöde ökade till 13 731 MSEK (12 403).

• Stark kundtillväxt (årsbasis):

- 2,1 miljoner nya kunder i de majoritetsägda verksamheterna i Norden, Baltikum och Eurasien.

- 14,7 miljoner nya kunder i intressebolagen MegaFon och

Turkcell.Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 4,2 procent till 23 157 MSEK (22 229).

• Rörelseresultatet, före engångsposter, förbättrades till 7 802 MSEK (6 162).

• EBITDA, före engångsposter, förbättrades till 8 756 MSEK (8 224) och marginalen ökade till 37,8 procent (37,0).

• Fritt kassaflöde ökade till 4 870 MSEK (4 088).

• Nettoresultatet ökade till 5 745 MSEK (4 367) och resultatet per aktie ökade till 1,13 SEK (0,84).• Styrelsen avser föreslå en ordinarie utdelning för 2006 som ligger i den övre delen av intervallet 30-50 procent av nettoresultatet hän-förligt till moderbolagets aktieägare.

• Extra utdelningar om 20 GSEK föreslås för 2006.Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef– I år har TeliaSonera visat sin styrka. För tredje kvartalet redovisar vi nya rekordsiffror för nettoomsättning, resultat före avskrivningar, rörelseresultat och resultat per aktie.