Utökning av TeliaSoneras valberedning

TeliaSoneras valberedning har beslutat utse Christer Gardell, som representant för Cevian Capital, till ordinarie ledamot av valberedningen.Enligt instruktionen för valberedningen i TeliaSonera, ska valberedningen bestå av fem till sju ordinarie ledamöter. Fyra av ledamöterna skall representera de aktieägare som i anslutning till utfärdandet av kallelsen till den ordinarie bolagsstämman är de fyra röstmässigt starkaste ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Styrelseordföranden skall också vara ledamot. Valberedningen kan utse ytterligare två ledamöter.Vid ordinarie bolagsstämman 2006 beslutades att för perioden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2007 utse följande till ledamöter av valberedningen: Jonas Iversen, som representant för svenska staten, Markku Tapio, som representant för finska staten, KG Lindvall, som representant för Robur Fonder, Lennart Ribohn, som representant för SEB Fonder och Tom von Weymarn i sin egenskap av styrelseordförande i TeliaSonera.Cevian Capital innehar nu 71 698 500 aktier i TeliaSonera, motsvarande ca 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Cevian Capital är därmed bland de fem största aktieägarna i TeliaSonera. Cevian Capital har begärt att få vara representerat i TeliaSoneras valberedning.Mot bakgrund av Cevian Capitals stora aktieinnehav i TeliaSonera och uttalade intresse att aktivt delta i valberedningens arbete, har valberedningen den 20 oktober, 2006, beslutat att utse Christer Gardell, som representant för Cevian Capital, till ledamot av valberedningen fram till och med ordinarie bolagsstämman 2007.För ytterligare information kontakta Jonas Iversen, valberedningens ordförande

tel +46 8 405 22 44.

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30