TeliaSonera och Stora Enso tecknar globalt Managed Services avtal

TeliaSonera och Stora Enso Oyj har tecknat ett omfattande avtal om leverans av globala nät- och Managed Servicestjänster.

TeliaSonera tar helhetsansvaret för Stora Ensos lokala, fasta och trådlösa LAN-tjänster samt globala WAN. TeliaSonera svarar även för säkerhets- och distansuppkopplingstjänster för Stora Enso. Avtalet, som är en utökning av ett tidigare avtal, omfattar ett vittgående utvecklingsprogram vars syfte är att främja kostnadseffektiviteten för Stora Ensos globala nättjänster. Dessutom omfattar avtalet Internettjänster med portallösningar. TeliaSonera svarar globalt för utvecklingen, produktionen och supporten av dessa tjänster för Stora Enso. Avtalet löper på två år med option på ytterligare ett år.- Managed Services är ett viktigt tillväxtområde för TeliaSonera. Vi är glada att Stora Enso överlåter ansvaret för leverans och administration av hela sin kommunikationslösning till TeliaSonera. Det vittnar om att Stora Enso litar på vår förmåga att producera tjänster för dem både i Norden och globalt, säger Dan Strömberg, chef för globala kunder på TeliaSonera.Utanför Norden och Baltikum levereras nättjänsterna i samarbete med Orange Business Services, global leverantör av IT- och kommunikationstjänster.Om Managed Services

Avtalet med Stora Enso är ett led i TeliaSoneras satsning på Managed Services. Enkelt uttryckt innebär Managed Services att TeliaSonera bär helhetsansvaret för tekniken bakom kommunikationstjänsterna och kunden köper en funktionalitet, t.ex. telefoni.

Uttalanden av framtidskaraktär

Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.