TeliaSonera organiserar för framtida tillväxt

TeliaSonera inför från och med den 1 januari 2007 en ny organisation med fyra affärsområden. Den nya organisationen ska säkra stark tillväxt inom mobilitets- och bredbandstjänster likväl som inom området integrerade företagstjänster samt hög tillväxt på de östra marknaderna. Den nya organisationen ger ett ökat affärsfokus och minskar komplexiteten. På så sätt ökar lönsam tillväxt och farten på genomförandet av TeliaSoneras strategi.TeliaSonera har sedan samgåendet mellan Telia och Sonera 2002 utvecklats till en av de mest lönsamma och finansiellt starka operatörerna i Europa. Samtidigt har marknaderna förändrats med omfattande migration från traditionella fasta tjänster till mobila och Internetbaserade tjänster samt med systemintegratörernas intåg på telekommarknaden. De starka tillväxtområdena är mobilitets- och bredbandstjänster liksom drift av företagskunders telekom- och IT-lösningar, inklusive nya IP-baserade och konvergerande tjänster. Utvecklingen kräver snabbhet och flexibilitet för att tillvarata de möjligheter som uppkommer.- Nu är det dags att ta nästa steg och anpassa vårt sätt att arbeta för att kunna fokusera på de tydliga tillväxtområdena, kommenterar TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel. Vår nya organisation är utformad för att uppnå maximal kraft för lönsam tillväxt och fart i genomförandet av vår strategi. Med fyra internationella affärsområden skapar vi också de nödvändiga förutsättningarna för att ytterligare tillvarata naturliga och logiska synergier över landgränserna. Vi tror att detta nya fokus kommer att möjliggöra för oss att nå en försäljning på omkring 100 miljarder kr inom två år med bibehållen god lönsamhet.Fyra affärsområden

TeliaSonera kommer den 1 januari 2007 att ha fyra affärsområden: Mobility Services, Broadband Services, Integrated Enterprise Services och Eurasia.De nya affärsområdena kommer att fokusera på att optimera kundservicen och erbjudanden inom respektive område och över landgränserna. Genom att ha det totala ansvaret för hela affärsprocessen inom väl definierade områden är affärsområdesledningarnas besluts- och handlingskraft säkrad. Kunderna kommer även i fortsättningen att uppfatta TeliaSonera som ett företag, till exempel via gemensamma lokala webbsidor, ett kundtjänstnummer och genom användning av gemensamma kundinformationssystem. Konvergerade och kombinerade tjänster och innehållstjänster, t ex TV via bredband och i mobilen, är prioriterade områden med klart definierat ansvar.Den nya organisationen siktar på att stimulera tillväxt genom tydliga ansvarsområden, tjänsteutveckling närmare kunderna, bättre utnyttjande av kompetensen över gränserna och mellan enheterna samt snabbare migration till nya tjänster. Effektiviteten ökar genom en fokusering på gränsöverskridande synergier i de internationella affärsområdena, snabbare och enklare beslutsfattande, separation av process- och IT-support mellan massmarknadstjänster och mervärdestjänster för företag såväl som tydligare målsättningar och benchmarking.Affärsområde Mobility Services

Den huvudsakliga inriktningen för affärsområdet är personliga mobilitetstjänster för konsument-och företagsmassmarknaderna. Målsättningen är att öka användandet av mobil röst- och datatrafik och därigenom mer än kompensera effekterna av prisförändringar. De produkter och tjänster som står i fokus omfattar mobila röst- och datatjänster, mobilt innehåll, WLAN hotspots, mobil via bredband, mobil/PC konvergens och Wireless Office.Affärsområdet omfattar verksamheterna i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. Totalt har affärsområdet idag 13 miljoner kunder, en försäljning på cirka 40 miljarder kr och 7 000 anställda.Affärsområdet kommer att ledas av Kenneth Karlberg, för närvarande chef för TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum och Spanien.Affärsområde Broadband Services

Affärsområdets huvudinriktning är massmarknadstjänster för anslutning av hem och företag samt hemmets kommunikation. Målet är att utveckla triple-play-erbjudanden och att aktivt migrera kunder till nya tjänster. Trots minskningen av fast rösttelefoni beräknas en mindre total tillväxt skapas genom en hög tillväxt inom bredband.De produkter och tjänster som sätts i fokus omfattar bredband via koppar, fiber och kabel, IP-TV, IP-telefoni, hemkommunikationstjänster, IP-VPN/företagsinternet, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driftar koncernens gemensamma kärnnät, inklusive den internationella carrier-affärens datanät.Affärsområdet består av verksamheterna i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Litauen samt och den internationella carrier-verksamheten liksom den delägda verksamheten i Lettland. Totalt har affärsområdet idag 10 miljoner kunder, en försäljning på cirka 39 miljarder kr och

16 000 anställda.Affärsområdet kommer att ledas av Anders Bruse, för närvarande VD för TeliaSonera Sverige.Affärsområde Integrated Enterprise Services

Affärsområdet ansvarar för alla Nordiska/Baltiska affärer där TeliaSonera sköter driften av företagskunders interna IT- och telekominfrastruktur. Baserat på ett sådant engagemang kan affärsområdet också ta ansvar för företagskundernas totala kommunikationsbehov. Det huvudsakliga målet är att bygga upp ett nordiskt/baltiskt marknadsledarskap inom området managed services, vilket inkluderar förvärv för att bygga en kritisk massa och som på sikt innebär en avsevärd tillväxt.Kunderbjudandena inkluderar nät-IT tjänster, röst- och data-lösningar, systemintegration och konvergerande tjänster liksom högt standardiserade lösningar för segmentet små och medelstora företag (SME). Exempel på tjänster är driftstjänster för lokala nät (LAN), servrar, arbetsplatser, IP PABX:ar och callcenters, mobilitets- och säkerhetslösningar samt horisontella standardapplikationer, t ex e-posttjänster. Affärsområdet erbjuder inom sitt område helhetslösningar med servicegaranti.Totalt har affärsområdet idag hundratals kunder, en försäljning på uppskattningsvis 9 miljarder kr och 2 000 anställda.Affärsområdet kommer att ledas av Juho Lipsanen, för närvarande VD för TeliaSonera Finland.Affärsområde Eurasia

Affärsområdet omfattar Finturgruppens (74 procent) verksamhet i Kazachstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien. Affärsområdet är också ansvarigt för att utveckla TeliaSoneras aktieinnehav i ryska MegaFon (44 procent) och turkiska Turkcell (37 procent). Det huvudsakliga ansvaret är att skapa aktieägarvärde och dra nytta av penetrationsökningen i respektive land.Totalt hade verksamheten i området 70 miljoner kunder i slutet av tredje kvartalet 2006. Antalet anställda i Fintur-verksamheten uppgår till cirka 2 000 och försäljningen till cirka 8 miljarder kr.Affärsområdet kommer att ledas av Erdal Durukan, för närvarande VD för TeliaSonera Eurasia.Den totala nettoförsäljningen för TeliaSonera och samtliga affärsområden inklusive elimineringar summeras till cirka 90 miljarder kronor.Stabs- och supportfunktioner

Stabs- och supportfunktionerna kommer att vara centraliserade för hela koncernen och omfattar Finans, Personal, Kommunikation och Juridik. Cheferna för stabs- och supportfunktionerna är Kim Ignatius, Executive Vice President och CFO, Rune Nyberg, Group Vice President och chef för Human Resources och Jan-Henrik Ahrnell, Group Vice President och chef för Legal Affairs. Kommunikationsdirektör blir Ewa Lagerqvist (se separat pressmeddelande).Ekonomisk rapportering

Från och med den första januari 2007 kommer TeliaSoneras rapportering att ändras i enlighet med den nya organisationen. Den nya rapporteringsstrukturen kommer för första gången att tillämpas i interimsrapporten januari-mars 2007.Närmare detaljer om den nya rapporteringsstrukturen och en ny version av jämförbara siffror kan förväntas bli distribuerade i god tid före interimsrapporten januari-mars 2007 som publiceras den 24 april 2007.Pågående effektiviseringsprogram

De pågående effektiviseringsprogrammen i Sverige, Finland, Norge och Danmark kommer att delas upp på respektive affärsområde. Effektivitetsmålen förväntas inte påverkas av den nya organisationen. Den nya organisationen förväntas inte leda till någon omedelbar övertalighet. Några omedelbara materiella kostnader för omstruktureringen kan därför inte förutses.Inbjudan till press-och telefonkonferens

En press- och analytikerkonferens kommer att hållas idag där Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera, kommer att presentera den nya organisationen och dess huvudsakliga mål. De nya affärsområdescheferna och den nya kommunikationsdirektören kommer att närvara under presskonferensen.Datum: onsdag den 15 november, 2006.

Tid: kl 13.30

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, Stockholm.Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta i presskonferensen.Presskonferensen kommer att hållas på engelska och kommer att direktsändas över Internet på www.teliasonera.com/ir.Det går också att lyssna direkt på presskonferensen och delta i frågestunden via telefon.

Notera att det kan bli en tidsförskjutning på upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och konferenssamtalet för dem som tittar på webben och samtidigt ringer in till presskonferensen.Information om telefonkonferensen

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan presskonferensen börjar:Telefonnummer: +44-20-7162 0125

Deltagare skall uppge: TeliaSoneraDu kan även lyssna på presskonferensen på vår webbsajt till och med den 22 november:

Telefonnummer: +44-20-7031 4064

Kod: 72 76 70