Extra bolagsstämma i TeliaSonera AB 17 januari 2007

TeliaSonera AB (publ) kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 17 januari 2007, klockan 15.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 15.00. Stämman kommer att tolkas till finska och engelska.Rätt att deltaga

Rätt att deltaga i stämman har den som

- är införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per torsdagen den 11 januari 2007 samt

- har anmält sin avsikt att delta i stämman till TeliaSonera AB senast torsdagen den 11 januari 2007 klockan 16.00 svensk tid.Anmälan m.m.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige, per telefon 08-611 60 15, per fax 08-611 60 17, eller, för privatpersoner, via Internet www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan klockan 09.00 och klockan 17.00 svensk tid (dock ej senare än klockan 16.00 på torsdagen den 11 januari). Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 15 januari 2007. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas via Internet eller fax.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, torsdagen den 11 januari 2007 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 11 januari 2007, då sådan införing ska vara verkställd. Förfarandet gäller också aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos APK är förvaltarregistrerade hos VPC, måste den som vill delta i stämman kontakta APK, per e-mail: thy@ncsdgroup.com eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före torsdagen den 11 januari 2007. Notera att APK inte kommer att omregistrera aktieägare automatiskt. Den som vill delta måste också själva anmäla till TeliaSonera sin avsikt att delta i enlighet med instruktionerna ovan.Ärenden:

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Entledigande av styrelseledamöter

7. Beslut om antalet styrelseledamöter

8. Val av styrelseledamöter. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företagStämmans avslutandeBakgrund

1. Årsstämman den 27 april 2006 beslöt att styrelsen – förutom i särskild ordning utsedda arbetstagarledamöter – skulle bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman valde till ledamöter, för tiden fram till nästa årsstämma hållits: Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson, Sven-Christer Nilsson, Timo Peltola, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn . Stämman valde Tom von Weymarn till ordförande och Carl Bennet till vice ordförande.2. Valberedningen som består av Jonas Iversen, ordförande (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB- fonder/SEB-Trygg Försäkring), Christer Gardell (Cevian Capital) och Tom von Weymarn (styrelsens ordförande) och representerar aktieägare med cirka 64% av aktierna och rösterna i bolaget har i december 2006 föreslagit ändringar i styrelsen och bett styrelsen att kalla till extra bolagsstämma i januari 2007.Valberedningens förslagValberedningen har lämnat följande förslag:

- Ordförande för stämman: Sven Unger

- Entledigande av styrelsemedlemmar: beslut att Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart

Låftman, Lars-Erik Nilsson och Sven-Christer Nilsson lämnar sina uppdrag i samband med den extra bolagsstämman

- Antal styrelseledamöter: Sju utan suppleanter

- Val av nya styrelseledamöter: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström och Jon Risfelt.Maija-Liisa Friman, 54, är idag koncernchef i Aspocomp Group Oyj. Hon innehar styrelseuppdrag i bl a Metso Oyj och Sponda Oyj.Conny Karlsson, 51, är idag styrelseordförande i Zodiak Television AB och SEB Investment Management AB. Han är även styrelseledamot i Scribona AB, Swedish Match AB och Lindex AB. Conny Karlsson har varit vd i Duni AB och har haft ett flertal ledande befattningar inom Procter & Gamble.Lars G Nordström, 63, är idag vd och koncernchef i Nordea Bank AB och styrelseordförande i Kungliga Operan, Finsk-svenska handelskammaren samt i European Financial Management & Marketing Association (EFMA). Han är också styrelseledamot i Svensk-amerikanska handelskammaren och Viking Line Abp.Jon Risfelt, 45, är idag rådgivare för Gambro-koncernen och håller styrelseuppdrag i Enea Data AB, Bilia AB och Svensk Fastighetsförmedling AB. Jon Risfelt har varit vd i Europolitan AB och Vodafone Sverige AB.Ytterligare uppgifter om de personer som valberedningen har föreslagit för inval till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations, samt kommer att läggas fram på stämman.Valberedningens mening är således att Caroline Sundewall, Timo Peltola och Tom von Weymarn skall fortsätta som styrelsemedlemmar och att Tom von Weymarn skall fortsätta uppdraget som styrelsens ordförande och att ingen vice ordförande skall väljas av den extra bolagsstämman.Aktieägare representerande cirka 64% av aktierna och rösterna i bolaget har uttalat att de står bakom valberedningens förslag.Stockholm i december 2006

StyrelsenENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS

This summons to attend the Extraordinary General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, January 17, 2007 at 3.30 p.m. Swedish time at Stockholmsmässan in Älvsjö, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-8-611 60 15, Internet www.teliasonera.com/ir.