Förslag från TeliaSoneras valberedning

TeliaSoneras valberedning har informerat TeliaSonera om att den har avslutat sitt arbete vad avser nomineringar av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår följande: omval av Tom von Weymarn, Caroline Sundewall och Timo Peltola. Nyval av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström och Jon Risfelt. Valberedningen föreslår vidare att Tom von Weymarn väljs till ordförande i styrelsen och att ingen vice ordförande väljs.Maija-Liisa Friman, 54, är idag koncernchef i Aspocomp. Hon innehar styrelseuppdrag i bland annat Metso och Sponda.Conny Karlsson, 51, är idag styrelseordförande i SEB Investment Management AB och Zodiak Television AB. Han är även styrelseledamot i Scribona AB, Swedish Match AB och Lindex AB. Conny Karlsson har varit VD i Duni AB och har haft ett flertal ledande befattningar inom Procter & Gamble.Lars G Nordström, 63, är idag vd och koncernchef i Nordea Bank AB och styrelseordförande i Kungliga Operan, Finsk-svenska handelskammaren samt för European Financial Management & Marketing Association (EFMA). Han är också styrelseledamot i Svensk-amerikanska handelskammaren och Viking Line Abp.Jon Risfelt, 45, är idag rådgivare för Gambro-koncernen och håller styrelseuppdrag i Enea Data AB, Bilia AB, Svensk Fastighetsförmedling, Gulf Agency Dubai och Malmö Aviation AB. Jon Risfelt har varit VD i Europolitan AB och Vodafone Sverige AB.Då de föreslagna förändringarna är omfattande har de aktieägare som är representerade i valberedningen begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma i syfte att välja styrelsemedlemmar. Sådan extra bolagsstämma förväntas hållas under januari 2007. Valberedningen föreslår även att de styrelsemedlemmar som väljs vid den extra bolagsstämman skall bli omvalda vid TeliaSoneras årsstämma den 24 april 2007.Aktieägare som representerar cirka 64 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag.