TeliaSonera Finland tillbakavisar finska inrikesdepartementets påståenden om säkerhetsrisk

De offentliga uttalanden om säkerhetsrisker av representanter för det finska inrikesdepartementet, som gjordes tisdagen den 14 februari 2006, har orsakat avsevärd oro bland TeliaSonera Finlands kunder och inom hela telekombranschen. TeliaSonera Finland vill därför rätta till felaktig offentliggjord information.

Under första halvan av 2005 gick inrikesdepartementet ut med ett offentligt anbudsförfarande vad gäller telekommunikationstjänster för sin administrativa del. Den 31 oktober 2005 offentliggjorde ministeriet att en annan operatör än TeliaSonera Finland hade valts för att leverera rösttelefonitjänster.

Med anledning av ovanstående begärde ministeriet vid ett möte med samarbetsgruppen mellan ministeriet och TeliaSonera Finland i januari 2006 att TeliaSonera Finland skulle lämna information gällande ministeriets administrativa avdelnings mobiltelefoner till medlemmarna i samarbetsgruppen. Samarbetsgruppen har medlemmar från Inrikesministeriets administrativa avdelning och från TeliaSonera Finland. Det finns inga utomstående i gruppen.

TeliaSonera Finland lämnade den önskade informationen via e-post. Detta sätt används vanligtvis av TeliaSonera Finland och ministeriet när konfidentiell information utväxlas. Det aktuella e-brevet transporterades hela vägen i TeliaSoneras slutna telenät och levererades direkt till e-postlådorna på ministeriets server tillhörande de personer från ministeriet som sitter i samarbetsgruppen.

Det aktuella e-brevet innehöll inte någon trafikdata eller någon annan data som kan betecknas som konfidentiell.

Inrikesministeriet hade inte och har inte på något sätt säkerhetsklassat den aktuella informationen och inte heller givit TeliaSonera Finland några speciella instruktioner för hur den aktuella informationen skulle hanteras.

Vid ett möte den 10 februari 2006 sade plötsligt en representant för inrikesministeriet till TeliaSonera Finlands representant att det fanns en oro för huruvida det är möjligt att avlyssna abonnenterna på ministeriets administrativa avdelning med hjälp av den kundinformation som överlämnades till ministeriet. Enligt TeliaSoneras uppfattning, vilken framfördes vid mötet, är detta inte möjligt. Informationen kunde inte ha fallit i händerna på någon utomstående genom TeliaSonera Finlands agerande.

Utrustningen som används i e-post-processen är TeliaSoneras egen utrustning med undantag av ministeriets egen utrustning och endast TeliaSoneras egna säkerhetsklassade administratörer har tillgång till denna. Baserat på den information som lämnats är avlyssning eller annan typ av överträdelse av sekretessen inte möjlig, enligt TeliaSonera Finlands uppfattning.

Senare uttryckte ministeriet sin oro kring det faktum att e-postlådorna tillhörande de TeliaSonera-anställda, som sitter i den aktuella samarbetsgruppen, finns på en server placerad i Sverige.

TeliaSonera använder en e-posttjänst som är gemensam för hela koncernen. Tjänsten tillhandahålls genom ett samarbete mellan TeliaSonera Finland Oyj och TeliaSonera Sverige AB. E-postmeddelanden skickas därför från TeliaSonera Finland genom TeliaSonera Sveriges produktionsresurser. All trafik skickas över skyddade nätverk och ingen utomstående har tillgång till de meddelanden som skickas i TeliaSonera Finlands nät.

Samtliga TeliaSonera Finlands 2,5 miljoner mobilabonnemang är helt säkra att använda. Problemet ligger inte i TeliaSonera Finlands nät eller tjänster.

I ett nyhetstelegram från den finska nyhetsbyrån STT, som publicerades igår, uttalade Rauni Hagman, chefen för den finska regleringsmyndigheten FICORA, att ärendet inte är av den arten att FICORA behöver ingripa.

TeliaSonera Finlands uppfattning är att bolaget inte på något sätt brutit mot villkoren i överenskommelsen mellan parterna eller brutit mot lagen om informationshantering, underhåll av databaser eller offentliggörande av information.