TeliaSonera Januari-december 2005

• Nettoomsättningen ökade 7,0 procent till 87 661 MSEK (81 937) på grund av stark tillväxt inom mobil och bredband.

• Stark kundtillväxt (årsbasis):

- 2,7 miljoner nya kunder i de majoritetsägda verksamheterna i Norden, Baltikum och Eurasien.

- 14,8 miljoner nya kunder i intressebolagen MegaFon och Turkcell.

• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 20 107 MSEK (20 859). International Mobile stod för närmare 30 procent av kon-cernens rörelseresultat.

• EBITDA-marginalen, före engångsposter, minskade till 33,6 pro-cent (36,9) på grund av minskat resultat i Finland inom mobil och i Sverige inom fast kommunikation. Marginalen inom mobil i Sveri-ge bibehölls trots stark prispress.

• Fritt kassaflöde ökade till 15 594 MSEK (14 118).

• Nettoresultatet uppgick till 13 694 MSEK (14 264) och resultatet per aktie var 2,56 SEK (2,77).

• Föreslagen utdelning om 1,25 SEK per aktie (5 613 MSEK).

• Utöver ordinarie utdelning föreslås en återföring om 10 104 MSEK till aktieägarna i form av en extra utdelning med 2,25 SEK per aktie.

Frågor om innehållet i rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir

Beställning av papperskopia av enskilda rapporter:
Tfn 0372-851 42
Fax 0372-843 56
www.teliasonera.se/ir