TeliaSonera har gjort en översyn av livslängden på anläggningstillgångar

TeliaSonera har genomfört en koncernövergripande översyn av de immateriella och materiella anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängder baserat på historiska erfarenheter och förväntad utveckling inom teknologi, marknadsbetingelser och reglering av marknaden. Till följd av översynen har livslängden för ett antal grupper av immateriella och materiella anläggningstillgångar såväl förlängts som förkortats från och med 1 januari 2006. Helårseffekten för 2006, allt annat lika, beräknas bli en minskning av avskrivningarna med totalt cirka 900 MSEK.