TeliaSonera Januari-mars 2006

• Nettoomsättningen ökade 5,6 procent till 21 979 MSEK (20 804) på grund av stark tillväxt inom mobil och bredband.

• Stark kundtillväxt (årsbasis):
- 2,9 miljoner nya kunder i de majoritetsägda verksamheterna i Norden, Baltikum och Eurasien.
- 15,5 miljoner nya kunder i intressebolagen MegaFon och Turkcell.

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 129 MSEK (4 670) beroende på förbättringar i samtliga verksamheter.

• EBITDA-marginalen före engångsposter ökade till 35,6 procent (33,1).

• Fritt kassaflöde ökade till 4 843 MSEK (3 687).

• Nettoresultatet ökade till 4 274 MSEK (3 563) och resultatet per aktie ökade till 0,82 SEK (0,68).

• Utdelningspolicyn behandlad.Frågor om innehållet i rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir