TeliaSoneras årsstämma 27 april 2006

Vid dagens bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningen för 2005.

Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 maj 2006. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC den 8 maj 2006.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Ordinarie ledamöterna Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Sven-Christer Nilsson, Timo Peltola, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn omvaldes. Lars-Erik Nilsson nyvaldes till styrelsen. Lars-Erik Nilsson är född 1943 och har bland annat varit verkställande direktör och därefter styrelseordförande i Compaq Sweden.

Tom von Weymarn och Carl Bennet återvaldes till ordförande respektive vice ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 800.000 kronor (tidigare 750 000 kronor), vice ordförande 550.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400.000 kronor. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150.000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100.000 kronor samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40.000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20.000 kronor.

Bolagsstämman beslutade att genomföra en minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom indragning av de 184.774.856 aktier som ägs av TeliaSonera och som återköptes genom TeliaSoneras återköpserbjudande 2005.

Bolagsstämman beslutade att anta ändrad bolagsordning, främst för anpassning till den nya aktiebolagslag som trätt i kraft den 1 januari 2006.

Bolagsstämman beslutade att utse Jonas Iversen (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Robur) och Lennart Ribohn (SEB) tillsammans med Tom von Veymarn (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.