Kommentarer kring åtal för bestickning mot ledande befattningshavare i TeliaSonera

Med anledning av att överåklagare Christer van der Kwast idag beslutat åtala TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel och TeliaSonera Sveriges VD Marie Ehrling för bestickning för en inbjudan till en kundträff lämnar TeliaSoneras styrelseordförande Tom von Weymarn följande kommentar:

- Kundevenemang av den typ det gäller här är allmänt förekommande på marknaden och mot den bakgrunden är jag förvånad över att åklagaren inte lagt ned förundersökningen. Jag och styrelsen har fullt förtroende för Anders Igel och Marie Ehrling

Anders Igel och Marie Ehrling lämnar följande gemensamma kommentar:

- Det är överraskande att åklagaren beslutat sig för att väcka åtal för en inbjudan till evenemanget ifråga som dessutom aldrig blev av. Kundträffar av den planerade typen, där man även informerar om produkter och tjänster, är vanliga i det svenska näringslivet. Det handlar om att stärka varumärket och vidmakthålla kundrelationer. Det var också avsikten med inbjudan till Mamma Mia-föreställningen. Vi anser att vi agerat enligt praxis.

- Det är olyckligt att lagstiftningen på detta område är så otydlig att åtal måste tillgripas mot enskilda personer för att skapa klarhet i var gränserna går. Vi tycker att det är bra att man nu får detta rättsligt prövat så att vi och övriga svenska näringslivet vet vad som är godtagbart eller inte när det gäller kundevenemang. Detta är viktigt inte bara för företag i allmänhet utan också för alla de företag som har anknytning till den så kallade eventindustrin, det vill säga till exempel idrotten, kulturen, hotell- och restaurangbranschen etc.

Våren 2005 bjöd TeliaSonera in ett antal kunder till ett evenemang bestående av information och demonstration av nya produkter och tjänster samt en föreställning av musikalen Mamma Mia på Cirkus i Stockholm. När utredning angående mutbrott och bestickning inleddes bokades evenemanget av.