TeliaSoneras syn på styrelsesammansättningen i Turkcell

Inför den kommande bolagsstämman i Turkcell İletişim den 22 maj 2006 har TeliaSonera fört diskussioner med såväl den turkiska Cukurova-gruppen som den ryska Alfa-gruppen om sammansättningen av styrelsen i Turkcell.

Diskussionerna har emellertid så här långt inte lett till något gemensamt förslag beträffande styrelsesammansättningen i Turkcell. Huvudfrågan som diskuterats är profilen på oberoende styrelsemedlemmar.

Den turkiska Cukurova-gruppens senaste åtgärder kring Turkcell, exempelvis ledningsförändringar, reser frågor och farhågor beträffande bolagsstyrningsprinciper som gör att TeliaSonera vill klargöra följande:

• Enligt aktieägaravtalet i Turkcell Holding (som kontrollerar 51 procent av Turkcell İletişim), ska parterna ha en gemensam policy när det gäller alla frågor om styrningen av dotterbolag och styrelsen i Turkcell Holding skall nominera två kandidater från TeliaSonera och två kandidater från Cukurova att representera Turkcell Holding i Turkcells styrelse. Förslaget för styrelsenominering i Turkcell faller under denna princip om en gemensam policy för styrning av dotterbolag.

• En turkisk domstol har fattat ett intermistiskt beslut som säger att de sju styrelsemedlemmarna i Turkcell Holding tillsammans med en administrator utsedd av domstolen gemensamt skall besluta om vem som ska företräda Turkcell Holding på bolagsstämman i Turkcell och om förslaget till styrelsesammansättning.

• TeliaSoneras hållning när det gäller styrelsenominering i Turkcell är att den ska följa vad som överenskommits i aktieägaravtalet i Turkcell Holding, det vill säga att två medlemmar ska utses av TeliaSonera, två medlemmar ska utses av Cukurova och ytterligare tre medlemmar skall utses genom överenskommelse, varav två skall vara oberoende enligt riktlinjerna från amerikanska Securities and Exchange Commission.

• När det gäller oberoende styrelsemedlemmar, bör profilen vara sådan att det kan konstateras föreligga ett verkligt oberoende från de stora aktieägarna i Turkcell även vid en granskning av den finansiella marknaden eller allmänheten.

• Under förberedelserna inför bolagsstämman 2005 genomfördes en omfattande process för att söka kandidater som verkligt oberoende styrelsemedlemmar. Förslag lämnades också till bolagsstämman 2005, men drogs senare tillbaks. TeliaSonera anser att en lösning på frågan om oberoende styrelsemedlemmar skulle kunna sökas inom ramen för vad som framkommit i denna process. Andra lösningar kan också finnas förutsatt att verkligt oberoende kan säkerställas.


Anders Igel, verkställande direktör och koncernchef i TeliaSonera:
- Det är angeläget att hitta en lösning när det gäller ägarfrågorna i Turkcell och en lösning som är i linje både med vad som tidigare överenskommits och med principerna för bra bolagsstyrning. Detta är viktigt inte minst för Turkcells långsiktiga utveckling.

TeliaSonera kommer att fortsätta att arbeta för förbättrad bolagsstyrning i Turkcell och för att skydda sina rättigheter.