Rättelse: Telia erbjuder bitström efter Kammarrättens beslut

Kammarrätten meddelade idag att man inte ger TeliaSonera prövningstillstånd i målet om så kallat bitströmstillträde. Domstolen var inte enig. TeliaSonera överklagade i maj Länsrättens dom och begärde att Kammarrätten ändrar PTS beslut om bitströmstillträde. Enligt TeliaSonera skulle PTS beslut medföra att investeringar som företaget gjort för sina kunder på en konkurrensutsatt marknad kan tas i anspråk av konkurrerande operatörer. Efter dagens besked från Kammarrätten kommer TeliaSonera att i slutet av juli ta fram ett grossisterbjudande om bitströmstillträde i enlighet med PTS krav.

Bakgrund
Svenska hushåll och företag kan få bredband på flera olika sätt. Den mest använda tekniken för att erbjuda bredband är kopparnätet som redan idag är öppet och där andra operatörer har köpt över 400 000 kopparaccesser, så kallad LLUB, för bredband. Utöver detta används också kabel-tv-nät, nybyggda fibernät och radionät. Idag slåss ett stort antal operatörer om kunderna med en rad skilda erbjudanden baserade på många olika tekniska lösningar. Därför, menar TeliaSonera, är det orimligt att företaget ska tvingas investera i ytterligare en reglerad produkt på kopparnätet. Bitström är en förädling av den produkt (LLUB) som redan idag erbjuds på marknaden.

TeliaSonera har framfört invändningar mot PTS beslut och har på flera punkter fått stöd av oberoende konkurrensrättslig expertis. Länsrätten bemötte inte TeliaSoneras invändningar, utan meddelade bara allmänt att man delar de bedömningar PTS gjort. Mot den bakgrunden anser TeliaSonera att det var relevant att överklaga Länsrättens dom om bitström till Kammarrätten. TeliaSonera har ännu inte tagit ställning till om man ska överklaga Kammarrättens beslut.

Enligt TeliaSonera understryker Kammarrättens beslut nödvändigheten av att politikerna nu ger vägledning så att branschen kan förstå vilka kriterier som gäller för hur de särskilda reglerna kan utvecklas.


Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30