Regeringsrätten prövar ärendet om bitström

Regeringsrätten har idag meddelat prövningstillstånd i det så kallade bitströmsmålet och beslutat att länsrättens dom och PTS beslut tillsvidare inte får verkställas. Det senare innebär att inga beställningar tills vidare kommer att tas emot på Skanova Bitström som lanserades till följd av PTS ursprungliga krav.

För två veckor sedan beslöt kammarrätten att inte pröva länsrättens dom och PTS beslut i bitströmsärendet. Ett grossisterbjudande lanserades enligt PTS ursprungliga krav. Samtidigt valde TeliaSonera att överklaga kammarrättens beslut till regeringsrätten.

Nu har Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd. Dessutom beslutade Regeringsrätten om inhibition, det vill säga att länsrättens dom och PTS beslut inte får verkställas förrän Regeringsrätten avgör målet eller beslutar annat. TeliaSonera kommer därför tills vidare inte att ta emot några beställningar på Skanova Bitström.

TeliaSonera ser med tillfredsställelse att svensk rättsordning fungerar och ger möjlighet till en allsidig prövning av principiellt viktiga beslut, då det i fall som detta råder osäkerhet om hur lagstiftningen ska tillämpas.

Bakgrund
Svenska hushåll och företag kan få bredband på flera olika sätt. Den mest använda tekniken för att erbjuda bredband är kopparnätet som redan idag är öppet och där andra operatörer har köpt över 400 000 kopparaccesser, så kallad LLUB, för bredband. Utöver detta används också kabel-tv-nät, nybyggda fibernät och radionät. Idag slåss ett stort antal operatörer om kunderna med en rad skilda erbjudanden baserade på många olika tekniska lösningar. Därför, menar TeliaSonera, är det orimligt att företaget ska tvingas investera i ytterligare en reglerad produkt på kopparnätet. Bitström är en förädling av den produkt (LLUB) som redan idag erbjuds på marknaden.

TeliaSonera har framfört invändningar mot PTS beslut och har på flera punkter fått stöd av oberoende konkurrensrättslig expertis. Länsrätten bemötte inte TeliaSoneras invändningar, utan meddelade bara allmänt att man delar de bedömningar PTS gjort. Mot den bakgrunden ansåg TeliaSonera att det var relevant att överklaga länsrättens dom om bitström till kammarrätten . Kammarrätten motiverade inte särskilt sitt beslut att inte ge prövningstillstånd. Beslutet om bitström innebär att investeringar som TeliaSonera gjort på en konkurrensutsatt marknad skall levereras till konkurrenter som inte är villiga att göra motsvarande investeringar. Rättsläget för den skyldighet som PTS ålagt företaget är principiellt viktig. TeliaSonera menar att denna skyldighet är mer ingripande mot företaget än vad lagstiftningen tillåter.