TeliaSonera Januari-juni 2006

Halvåret
• Nettoomsättningen ökade till 44 716 MSEK (42 556).
• Nettoresultatet ökade till 9 000 MSEK (5 985) och resultatet per aktie ökade till 1,76 SEK (1,12).
• Fritt kassaflöde ökade till 8 861 MSEK (8 315).
• Stark kundtillväxt (årsbasis):
- 2,7 miljoner nya kunder i de majoritetsägda verksamheterna i Norden, Baltikum och Eurasien.
- 15,3 miljoner nya kunder i intressebolagen MegaFon och
Turkcell.


Andra kvartalet
• Nettoomsättningen ökade 4,5 procent till 22 737 MSEK (21 752).
• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 316 MSEK (4 385).
• EBITDA, före engångsposter, ökade till 7 928 MSEK (7 200) och marginalen till 34,9 procent (33,1).
• Fritt kassaflöde var 4 018 MSEK (4 628).
• Nettoresultatet ökade till 4 726 MSEK (2 422) och resultatet per aktie ökade till 0,94 SEK (0,44).
• Utökat ägande i operatören Xfera från 16,55 procent till 76,56 pro-cent för att etablera mobilverksamhet i Spanien.
• Förvärv av NextGenTel, den näst största bredbandsleverantören i Norge.

Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef

– Den starka utvecklingen fortsatte under andra kvartalet med närmare 5 procents omsättningsökning och en ökning av marginalen med närmare 2 procentenheter.

– Resultatet från våra verksamheter ökade mer än 40 procent till en ny rekordnivå om 6,3 miljarder kronor. Det starka resultatet beror på god ut-veckling i merparten av våra verksamheter, framgångsrik hemtagning av synergier från förvärv samt effekter av pågående effektivisering.

– Vi har gjort två förvärv där styrkan i våra nuvarande verksamheter kan utnyttjas på ett lönsamt sätt. Förvärvet av den näst största norska bred-bandsleverantören NextGenTel kommer att stärka vårt nordiska erbjudan-de. Förvärvet av majoriteten i den spanska mobiloperatören Xfera baseras på vår styrka och vårt kunnande på de mycket konkurrensintensiva nordis-ka och baltiska marknaderna med höga penetrationsnivåer. Xfera förväntas uppvisa positivt kassaflöde och lämna ett positivt resultatbidrag inom fem år. Affärsupplägget är starkt med inriktning på låga kostnadsnivåer och ett tydligt affärsfokus.