Skanova Access möter svenska teleoperatörers behov av infrastruktur på lika villkor

Den första januari 2008 startar TeliaSonera sitt nya bolag för teleinfrastruktur i Sverige. Bolaget, TeliaSonera Skanova Access AB, blir ett helägt dotterbolag till TeliaSonera. Med bildandet av Skanova Access säkras marknadens krav på transparens och insyn.

Bolaget kommer att ha drygt 700 anställda. Motsvarande verksamhet 2007 uppskattas omsätta cirka 7 miljarder svenska kronor.Styrelseordförande för Skanova Access blir Anders Bruse, tillika chef för affärsområde Bredband, TeliaSonera.Anders Gylder, idag Vice Affärsområdeschef för Affärsområde Bredbandstjänster, tillträder som VD för Skanova Access. Anders Gylder, som har ansvarat för etableringen av Skanova Access, ska leda bolaget under dess första verksamhetsperiod och därmed säkra att de nya arbetsflödena och processerna kommer på plats mellan Skanova Access, dess kunder och leverantörer.Skanova Access kommer att sälja koppar- och kopparrelaterad infrastruktur på samma affärsmässiga villkor till samtliga operatörer på den svenska marknaden, inklusive TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet.Rekrytering av en ny VD som kan utveckla bolaget vidare efter den första verksamhetsperioden inleds under våren 2008 med målet att en ny VD är på plats tredje kvartalet 2008.Vid bildandet av Skanova Access skapas också en kommitté för likabehandling, Equality Access Board (EAB), vars uppgift blir att övervaka likabehandling, oberoendet av TeliaSonera samt följa marknadens förtroende för Skanova Access och bolagets förmåga att leva upp till sina åtaganden. EAB kommer att bestå av chefen för TeliaSoneras internrevision Mikael Svensson som ordförande samt av två av TeliaSonera oberoende ledamöter. Övervakningen kommer att ske genom rapportering av definierade nyckeltal som kontrolleras av externa revisorer.