Kammarrätten har beslutat om sänkning av de samtrafikpriser Tele2 krävt av TeliaSonera

Kammarrätten har i två domar den 8 februari beslutat om sänkning av de historiska samtrafikpriser som Tele2 krävt av TeliaSonera. Den ena domen gäller kaskadtrafik, det vill säga trafik förmedlad via TeliaSoneras fasta nät. Den andra domen avser samtal som påbörjats i TeliaSoneras fasta och mobila nät och avslutats i Tele2:s nät.

- Det är tillfredställande att Kammarrätten delat TeliaSoneras uppfattning att de priser som Tele2 begärt varit för höga. Domen kan leda till mer rimliga krav på samtrafikpriser och då skulle förutsättningarna öka att fler gamla tvister, som rör samtrafik enligt telelagen, kan avslutas genom att operatörerna kommer överens, kommenterar Anders Igel, VD och koncernchef, TeliaSonera AB.Kammarrättens domar kan komma att överklagas. För att målet skall kunnas prövas i Regeringsrätten behövs ett prövningstillstånd från Regeringsrätten. TeliaSonera kommer att lösa upp gjorda reserveringar relaterade till detta fall vilket medför en positiv resultatpåverkan före engångsposter och skatter om cirka 390 miljoner kronor för år 2006.Samtidigt har TeliaSonera en annan tidigare fordran på Tele2. Tingsrätten beslutade den 2 maj 2006 att Tele2 ska betala drygt 1 miljard kronor plus ränta till TeliaSonera för samtal som påbörjats i Tele2:s nät och avslutats i TeliaSoneras fasta och mobila nät. Som tidigare kommunicerats påverkar inte Tingsrättens beslut från maj 2006 TeliaSoneras resultat, men när Tele2 betalar påverkas kassaflödet positivt.TeliaSonera har för avsikt att kvitta betalningarna som resulterar från Kammarrättens domar den 8 februari 2007 och Tingsrättens beslut från den 2 maj 2006, vilket skulle innebära att Kammarrättens domar inte kommer att få någon negativ påverkan på TeliaSoneras kassaflöde.