TeliaSonera deltar i europeiskt samarbete för barn och ungdomars säkerhet

Som ett led i det pågående arbetet för mobilsäkerhet har TeliaSonera idag undertecknat det Europeiska Ramverket för säkrare användning av mobiltelefoner för barn och ungdomar. Ramverket omfattar informations- och utbildningsinsatser om mobilanvändning, åtkomstkontroll och klassificering av innehåll, och initiativ för att förbättra kampen mot olagligt innehåll på Internet. Målet är att ramverket ska vara implementerat på nationell nivå i februari 2008.

”Jag välkomnar ett industrigemensamt initiativ på detta viktiga område. Genom Ramverket stärker vi våra insatser för att skapa en säkrare miljö för barn och ungdomar som använder mobiltelefoner”, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera.TeliaSonera arbetar kontinuerligt för att förbättra säkerheten och informationen kring mobilanvändning. TeliaSoneras norska dotterbolag Netcom, liksom Telia i Sverige och Danmark, har nyligen publicerat föräldraguider med råd till föräldrar angående deras barns mobilanvändning. I kampen mot barnpornografi på Internet har TeliaSonera ett nära samarbete med polis, rättsvårdande myndigheter och andra organisationer. Genom ramverket kan dessa frågor belysas ytterligare.”Ramverket fastställer en rad bra principer för den europeiska mobilindustrin. TeliaSonera kommer att implementera Ramverket i alla helägda dotterbolag.”, säger Kenneth Karlberg.Ramverket undertecknades på ”Safer Internet Day” i Bryssel av 17 organisationer, operatörer och innehållsleverantörer i närvaro av Vivian Reding, EU-kommissinär med ansvar för informationssamhället.