TeliaSonera januari-december 2006

TeliaSonera rapporterar rekordhög vinst för 2006

Helåret

• Nettoomsättningen ökade 3,9 procent till 91 060 MSEK (87 661).• EBITDA före engångsposter uppgick till 32 266 MSEK (29 411) och marginalen ökade till 35,4 procent (33,6).• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 26 751 MSEK (20 107).• Nettoresultatet ökade till 19 283 MSEK (13 694) och resultatet per aktie steg 48 procent till 3,78 SEK (2,56). Nettoresultatet påverka-des positivt av poster av engångskaraktär om cirka 1,7 GSEK. Net-toresultatet nådde rekordhög nivå även exklusive dessa poster.• Fritt kassaflöde ökade till 16 596 MSEK (15 594).• Stark abonnemangstillväxt med 1,5 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 14,4 miljoner nya abonne-mang i intressebolagen.• Total föreslagen utdelning om 6,30 SEK per aktie (3,50), inklusive ordinarie och extra utdelning, motsvarande totalt 28 290 MSEK (15 717).Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 1,4 procent till 23 187 MSEK (22 876), positivt påverkad av stark tillväxt i International Mobile och förvärv på hemmamarknaderna. I lokala valutor ökade nettoomsättningen 3,9 procent.• EBITDA före engångsposter ökade till 7 766 MSEK (7 098) och marginalen förbättrades till 33,5 procent (31,0).• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 504 MSEK (4 890).• Nettoresultatet uppgick till 4 538 MSEK (3 342) och resultatet per aktie steg 48 procent till 0,90 SEK (0,61).• Fritt kassaflöde uppgick till 2 865 MSEK (3 191).Frågor om innehållet i rapporterna:

TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir