Årsstämma i TeliaSonera AB (publ)

TeliaSoneras ordinarie årsstämma äger rum tisdag den 24 april klockan 17.00 på Stockholmsmässan i Älvsjö i Stockholm. Bifogat återfinns kallelsen.

Kallelsen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet måndag den 26 mars 2007, då också telefonslussen för stämmoanmälan öppnas klockan 09.00.

Årsstämma i TeliaSonera AB (publ)Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2007, klockan 17:00, svensk tid, på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 16:00, svensk tid. Lättare förtäring serveras före stämman. Stämman kommer att tolkas till finska och engelska.Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

• vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per onsdagen den 18 april 2007 och

• ha anmält sin avsikt att delta i stämman till TeliaSonera AB senast onsdagen den 18 april 2007 klockan 16:00, svensk tid.Rätt att följa stämman på distans via internet

Aktieägare har också möjlighet att följa stämman på distans via internet. Aktieägare som önskar följa stämman på distans via internet skall

• vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per fredagen den 30 mars 2007 och

• ha anmält till TeliaSonera AB sin avsikt att följa stämman på distans via internet senast onsdagen den 18 april 2007, klockan 16:00 svensk tid.Aktieägare som följer stämman på distans via internet anses som gäst på stämman och kan således bara följa stämman och kan varken rösta, lämna förslag eller yttra sig.

Aktieägare som uppfyller kriterierna ovan och har anmält sin avsikt att följa stämman på distans via internet erhåller uppgifter om inloggning och individuella lösenord före stämman.Notera att för att kunna följa stämman på distans via internet rekommenderas följande avseende förbindelse och utrustning: PC, Operativsystem: Windows XP, Webbläsare: Internet Explorer 6, Mediaspelare: Windows Media Player 9 eller senare, internetförbindelse för god kvalitet: Bredband med en hastighet av 1 Mbit/s eller högre (ej krav).Anmälan m.m.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 10,

182 11 Danderyd, Sverige, per telefon 08-611 60 15, per fax 08-611 60 17, eller, för privatpersoner, via www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan klockan 09:00 och klockan 17:00, svensk tid (dock ej senare än klockan 16:00 onsdagen den 18 april). Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 20 april 2007. Observera att eventuell fullmakt måste skickas in i original och således ej kan skickas via e-post eller fax.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, onsdagen den 18 april 2007 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 18 april 2007, då sådan införing ska vara verkställd. Förfarandet gäller också aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet. Aktieägare måste kontakta sin förvaltare i god tid för mer information.Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos APK är förvaltarregistrerade hos VPC, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta APK, per e-post: tilinhoitajapalvelut@ncsdgroup.com eller per telefon: +358 (0)20 7706609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 18 april 2007. Notera att APK inte kommer att omregistrera aktieägare automatiskt. Aktieägarna måste också själva anmäla till TeliaSonera sin avsikt att delta i enlighet med instruktionerna ovan.Anmälan om att följa stämman på distans via internet

Anmälan om att följa stämman på distans via internet görs på samma sätt som deltagandet, förutom att omregistrering av aktier inte är nödvändigt.Ifall aktieägare vill delta i stämman genom ombud och personligen följa stämman på distans via internet måste aktieägaren fullfölja anmälningsprocessen i sin helhet.VD:s tal kommer att finnas på hemsidan www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations efter stämman.Ärenden:

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande vid stämman2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2006. I anslutning härtill anförande av VD Anders Igel samt redovisning av styrelsens arbete under 20067. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2006 års förvaltning10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja11. Beslut om styrelsens arvodering12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag13. Val av ordförande i styrelsen14. Val av valberedning15. Förslag från styrelsen för beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare16. Förslag från aktieägaren TeliaSonera Aktieägarförening att stämman beslutar att uppdraga åt styrelsen att inrätta, i vart fall, en befattning som kundombudsman inom TeliaSonera AB17. Förslag från aktieägaren TeliaSonera Aktieägarförening att stämman beslutar att TeliaSonera AB:s bolagsstämma i fortsättningen hålls samtidigt i såväl Stockholm som Helsingfors18. Förslag från aktieägaren TeliaSonera Aktieägarförening att stämman beslutar att i valberedningen skall fortsättningsvis ingå även en företrädare för de små och medelstora aktieägarna19. Förslag från aktieägaren TeliaSonera Aktieägarförening att stämman beslutar att det i instruktionen för valberedningen klart skall framstå att valberedningen i sitt arbete särskilt skall beakta kravet på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män20. Förslag från aktieägaren Murray Swanson att stämman beslutar att uppdraga åt bolagsledningen och styrelsen att engagera den svenska ambassaden i USA och den amerikanska ambassaden i Sverige för att assistera vid framtagandet av en förlikning med Murray Swanson och ledningsgruppen i Sonera Corporation U.S. som skäligen respekterar och erkänner deras bidrag till TeliaSonera och som är förenlig med TeliaSoneras värderingar och affärsetik liksom alla tillämpliga riktlinjer för OECD

Stämmans avslutandePunkt 8 – Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 6,30 kronor per aktie och att den 27 april 2007 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 3 maj 2007.

Punkterna 1, 10, 11, 12, 13 och 14 avseende styrelseledamöter och arvodering m.m.Valberedningen som består av Jonas Iversen, ordförande (Svenska staten),

Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB),

Christer Gardell (Cevian Capital) och styrelsens ordförande Tom von Weymarn har lämnat följande förslag:• Ordförande för stämman: Sven Unger• Antal styrelseledamöter: Sju, inga suppleanter• Arvoden till styrelsen:

Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 900 000 kronor (tidigare 800 000) till ordföranden och med

400 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor.• Val av styrelse:

Omval av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för inval till styrelsen finns tillgänglig på TeliaSoneras hemsida på www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations, samt kommer att läggas fram på stämman.• Val av styrelseordförande: Tom von Weymarn• Val av valberedning:

Jonas Iversen (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB) och styrelsens ordförande Tom von Weymarn.Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag:

För att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare skall TeliaSonera erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara marknadsledare när det gäller ersättningar. Lönenivåerna skall ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren är anställd. Lönerna skall fastställas och ses över individuellt med hänsyn till löner för jämförbara befattningar, ansvarsnivån samt befattningshavarens erfarenhet och prestation. TeliaSonera kan tillämpa rörliga löner. Sådana löner skall definieras i en plan för en angiven period, normalt för ett kalenderår. Exakta mål skall fastställas på ett sätt som främjar TeliaSoneras affärsmål. Både finansiella och icke-finansiella mål får användas. Den rörliga lönens nivå kan variera mellan olika befattningshavare; koncernchefen kan ha högst 50 procent av den årliga grundlönen och övriga befattningshavare högst 35 procent av den årliga grundlönen som rörlig lön. Om och när styrelsen anser att ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram är lämpligt skall beslut om ett sådant program fattas av bolagsstämman.Pensionsplaner skall följa praxis på den lokala marknaden. Om så är möjligt skall premiebaserade system användas för nya befattningshavare.

Avtalet mellan bolaget och befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid på minst 6 månader från den anställde och högst 12 månader (6 månader för koncernchefen) från bolaget med avseende på avgång eller uppsägning av anställningen. Vid uppsägning från bolagets sida skall befattningshavaren ha rätt till avgångsvederlag som motsvarar dennes fasta månadslön under högst 12 månader (24 månader för koncernchefen). Övrig inkomst skall dras av från avgångsvederlaget. Om befattningshavaren säger upp sig från sin befattning skall han eller hon inte ha rätt till avgångsvederlag.Övriga förmåner, exempelvis förmånsbil, skall följa praxis på den lokala marknaden.

Styrelsen får göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa riktlinjer.

Ovanstående riktlinjer skall gälla för koncernledningen i TeliaSonera AB.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006, styrelsens förslag till utdelning jämte styrelsens motiverade yttrande därtill, styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt inkomna handlingar från de aktieägare som väckt frågor kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Sturegatan 1 i Stockholm från och med tisdagen den 10 april 2007 och kommer också att finnas publicerade på bolagets hemsida www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations. Materialet kan också rekvireras av aktieägare som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd eller per telefon 08-611 60 15.

Stockholm i mars 2007

StyrelsenEnglish-speaking shareholders

This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Tuesday, April 24, 2007 at 5.00 p.m. Swedish time at Stockholmsmässan in Älvsjö, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46 8 611 60 15, Internet www.teliasonera.com/ir.

Aktieägarmöte i Finland

Ett särskilt möte för de finska aktieägarna kommer att anordnas den 25 april 2007 klockan 16:00, finsk tid, i Finlandia-huset i Helsingfors. De finska aktieägarna ges där möjlighet att möta representanter från TeliaSoneras ledning och styrelse personligen.Anmälan om deltagande på aktieägarmötet kan ske på följande sätt, dock senast den 16 april:

• per telefon: +358 (0)2040 54444

• per e-post: communications-fi@sonera.com

Information och länk till anmälan per e-post finns på TeliaSoneras hemsida:

www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations.