Tester visar att bränsleceller är framtidens reservkraft för telenätet

TeliaSonera i Sverige har under drygt ett års tid genomfört tester för att utvärdera möjligheten att använda bränsleceller som reservkraft till telestationer. Försöket har fallit mycket väl ut och är det första i sitt slag i skarp drift i Europa. Nu inleder dessutom TeliaSonera ett motsvarande test med bränsleceller för mobilbasstationer.

TeliaSoneras telestationer drivs normalt med hjälp av det vanliga elnätet. Vid strömavbrott används ett backupsystem som idag består av batterier och dieselaggregat. I norra Småland har tre telestationer istället försetts med bränsleceller som fungerar som backup i upp till två veckor, vilket är betydligt längre än dagens system klarar. Dessutom är miljöpåverkan minimal med endast rent vatten som restprodukt.– Vi är mycket nöjda med utfallet av våra tester, säger Dag Lundén, miljöchef för Nät & Produktion på TeliaSonera i Sverige. Vi har lärt oss mycket om hur bränslecellerna fungerar i praktiken och de har utan tvekan uppfyllt våra förväntningar på tillförlitlighet och lägre driftskostnader. Om teknik- och kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt som under de senaste åren finns det stora möjligheter att telenätets reservkraft på sikt, helt eller delvis, kommer att ersättas av bränsleceller.I Byarum söder om Jönköping driftsätter nu TeliaSonera även en mobilbasstation med bränslecellsteknik som reservkraft. Vid strömavbrott kommer då driftsäkerheten för mobiltelefoni att öka och därmed minskar beroendet av att eldriften snabbt kommer igång efter exempelvis en storm.– Vi jobbar ständigt för att TeliaSoneras teknik ska bli mer effektiv och miljövänlig och användning av bränsleceller leder inte bara till bättre driftsäkerhet utan minskar även miljöpåverkan, säger Dag Lundén.En bränslecell är i princip ett batteri som inte behöver laddas. Tekniken bygger på att vätgas och syre leds genom bränslecellen och genom en kemisk process bildar elektricitet, värme och vattenånga. Förutom att de direkta utsläppen endast består av vatten är fördelarna att bränslecellen har få rörliga delar, vilket minimerar slitage och underhållsbehov.