Delårsrapport januari-mars 2007

• Nettoomsättningen ökade 3,4 procent till 22 724 MSEK (21 979). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 5,0 procent.• EBITDA före engångsposter uppgick till 7 583 MSEK (7 816) och marginalen var 33,4 procent (35,6).• Rörelseresultatet före engångsposter var 6 191 MSEK (6 129).• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 3 976 MSEK (3 692) och resultatet per aktie ökade till 0,89 SEK (0,82).• Fritt kassaflöde minskade till 2 529 MSEK (4 843).• 100 miljoner abonnemang uppnåddes under kvartalet med 0,6 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 3,3 miljoner i intressebolagen.

Frågor om innehållet i rapporterna:

TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir