TeliaSonera presenterar omräknad historisk finansiell information och operationell data för räkenskapsåren 2006 och 2005 enligt ny organisationsstruktur

TeliaSonera presenterar härmed inför kvartalsrapporten januari-mars 2007 omräknad historisk finansiell information och operationell data (proforma) för räkenskapsåren 2006 och 2005 för de fyra affärsområden som verkar under koncernens nya organisationsstruktur. För omräknad data per kvartal se www.teliasonera.se/investorrelations

Den 1 januari 2007 övergick TeliaSonera från en länderbaserad organisation till en ny struktur, utformad att tillvarata den starka tillväxten inom mobilitets- och bredbandstjänster liksom inom området integrerade företagstjänster samt den höga tillväxten på marknaderna österut. Den nya organisationen ska skapa ett ökat affärsfokus och minska komplexiteten för att öka takten i genomförandet och stärka lönsam tillväxt. TeliaSoneras verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden; Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster, Integrerade företagstjänster och Eurasien. Följaktligen har TeliaSoneras finansiella rapportering ändrats för att reflektera den nya strukturen. Omräknad historisk finansiell information och operationell data för räkenskapsåren 2006 och 2005 har ingen påverkan på koncernens räkenskaper, så som redovisade i Årsredovisning 2006, eller utsikter.Mobilitetstjänster

Affärsområdet är ansvarigt för personliga mobilitetstjänster för konsument- och företagsmassmarknaderna. Bland produkterna i fokus finns mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobiltelefoni över bredband, konvergens mellan mobil och PC och trådlöst kontor. Verksamheten omfattar mobilverksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien och har omkring 7 100 anställda.Proforma Proforma

MSEK, förutom marginal Jan-dec Jan-dec

och antal abonnemang 2006 2005

Nettoomsättning 41 949 40 274

EBITDA före

engångsposter 13 844 12 492Marginal (%) 33,0 31,0

Rörelseresultat före

engångsposter 9 610 7 713

CAPEX 3 252 3 897

Antal abonnemang,

periodens utgång

(tusental) 13 434 13 000Bredbandstjänster

Affärsområdet ansvarar för massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till internet och för kommunikation i hemmet. Bland de produkter och tjänster som är i fokus finns bredband via koppar, fiber och kabel, ip-tv, internettelefoni, tjänster för kommunikation i hemment, ip-vpn/internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driver koncernens gemensamma transportnät inklusive den internationella carrier-verksamhetens datanät. Affärsområdet omfattar verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och internationell carrier-verksamhet och har omkring 14 600 anställda.

Proforma Proforma

MSEK, förutom marginal Jan-dec Jan-dec

och antal abonnemang 2006 2005

Nettoomsättning 40 880 41 399

EBITDA före

engångsposter 13 629 13 604Marginal (%) 33,3 32,9

Rörelseresultat före

engångsposter 8 295 7 281

CAPEX 4 605 4 584

Antal abonnemang,

periodens utgång

(tusental)

Bredband 1 990 1 430

Fast telefoni 6 497 7 064Integrerade företagstjänster

Affärsområdet ansvarar för verksamhet i Norden och Baltikum där TeliaSonera är engagerat i drift av företagens interna IT- och telekominfrastruktur. Affärsområdet tar även ansvar för företagens totala behov av telekommunikation. Bland kunderbjudanden finns IT-nättjänster, röst och datalösningar, systemintegration och konvergeringstjänster samt standardiserade lösningar för SME-segmentet. Exempel på sådana tjänster är hanteringen av LAN, servrar, arbetsplatsutrustning, ip-växlar och callcenters, mobilitets- och säkerhetslösningar samt horisontella standardapplikationer, till exempel e-posttjänster. Affärsområdet erbjuder helhetslösningar inklusive servicegarantier. Integrerade företagstjänster har omkring 3 400 anställda.Proforma Proforma

Jan-dec Jan-dec

MSEK, förutom marginal 2006 2005

Nettoomsättning 12 940 12 946

EBITDA före

engångsposter 360 121Marginal (%) 2,8 0,9

Rörelseresultat före

engångsposter 44 -181

CAPEX 324 373Eurasien

Affärsområdet Eurasien omfattar det majoritetsägda bolaget Finturs verksamheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien. Affärsområdet är även ansvarigt för utvecklingen av TeliasSoneras innehav i ryska MegaFon (44 procent) och turkiska Turkcell (37 procent). Det främsta ansvarsområdet är att skapa värde för aktieägarna och utnyttja penetrationstillväxten i respektive länder. Affärsområdet har cirka 2 000 anställda.Proforma Proforma

MSEK, förutom marginal Jan-dec Jan-dec

och antal abonnemang 2006 2005

Nettoomsättning 8 508 6 367

EBITDA före

engångsposter 4 759 3 474Marginal (%) 55,9 54,6

Resultat från

intressebolag, Ryssland 2 780 1 176

Resultat från

intressebolag, Turkiet 2 020 1 761

Rörelseresultat före

engångsposter 8 527 5 647

CAPEX 2 699 2 449

Antal abonnemang,

periodens utgång

(tusental)

Dotterbolag 7 352 6 146

Intressebolag 67 149 53 196

TeliaSoneras kvartalsrapport januari-mars 2007 presenteras tisdagen den 24 april 2007.