TeliaSonera slutför köp av debitel Danmark A/S

TeliaSonera AB har i dag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i debitel Danmark A/S. Affären godkändes av det danska konkurrensverket den 29 mars 2007. Förvärvet inkluderar debitels 50 procentiga ägarandel i DLG-debitel I/S, som verkar under varumärket DLG Tele.

– Affären stärker vår ställning som den näststörsta operatören på den danska mobilmarknaden. Tillsammans med förvärvet av de 29 butikerna i återförsäljningskedjan Telekæden i januari gör affären oss väl förberedda för framtida tillväxt, kommenterar Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster, TeliaSonera AB.Förvärvet tillkännagavs den 1 februari 2007, och efter det danska konkurrensverkets godkännande den 29 mars 2007 genomförde parterna affären den 11 april 2007. Den sammanlagda kontantbetalningen för 100 procent av debitel Danmark kan uppgå till cirka 1 325 miljoner SEK (143 miljoner EUR). Vid slutförandet av affären erlade TeliaSonera en kontant ersättning om 63 miljoner EUR. Dessutom betalades debitels skuld om 35 miljoner EUR till säljaren. Resterande köpeskilling är maximerad till 45 miljoner EUR plus ränta och bestäms av debitels utveckling de närmaste sex månaderna.Den 31 december 2006 hade debitel och DLG Tele cirka 300 000 mobilabonnemang. debitel fortsätter att fungera som tjänsteleverantör under separat varumärke på den danska marknaden. Inga större verksamhetsförändringar kommer att genomföras i företaget.