TeliaSoneras årsstämma 24 april 2007

Vid dagens bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes resultat och balansräkningen för 2006.Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 6.30 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 27 april 2007. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC den 3 maj 2007.Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn omvaldes.Tom von Weymarn omvaldes till ordförande i styrelsen.Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 900 000 kronor (tidigare 800 000), och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400 000 kronor. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor.Bolagsstämman beslutade att utse Jonas Iversen (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Swedbank Robur) och Lennart Ribohn (SEB-fonder/SEB-Trygg Försäkring) tillsammans med Tom von Weymarn (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.