TeliaSonera januari-juni 2007

Första halvåret

• Nettoomsättningen ökade 4,3 procent till 46 625 MSEK (44 716). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 5,5 procent.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 808 MSEK (7 905) och resultatet per aktie till 1,74 SEK (1,76).

• Fritt kassaflöde uppgick till 6 087 MSEK (8 861).Andra kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 5,1 procent till 23 901 MSEK (22 737). I lokala valutor steg nettoomsättningen 6,0 procent.

• EBITDA före engångsposter var 7 516 MSEK (7 928) och marginalen 31,4 pro-cent (34,9).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 575 MSEK (6 316).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 832 MSEK (4 213) och resultatet per aktie till 0,85 SEK (0,94).

• Fritt kassaflöde var 3 558 MSEK (4 018).

• Antalet abonnemang ökade under kvartalet till 103,4 miljoner, med 1,2 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 2,0 miljoner nya abonnemang i intressebolagen.