TeliaSonera bildar infrastrukturbolag

TeliaSonera bildar ett nytt helägt dotterbolag för teleinfrastruktur i Sverige. Bolaget kommer att omfatta koppar- och fibernäten samt kanalisation. Bolaget kommer att sälja sina produkter på lika villkor till TeliaSoneras grossistkunder och till TeliaSoneras egna verksamheter.

TeliaSoneras ambition är att behålla en ledande position inom bredband i Sverige genom en väl fungerande marknad baserad på kommersiella och affärsmässiga grunder. Både tjänster för slutkunder och grossistkunder kommer att utvecklas.Marknadens storlek, de geografiska förhållandena och behovet av omfattande investeringar gör det svårt för många operatörer att bygga och sköta en fast teleinfrastruktur med täckning över hela landet. TeliaSonera är berett att även fortsättningsvis ta den rollen. När flera operatörer utnyttjar samma infrastruktur, den enskilt dyraste delen i elektronisk kommunikation, blir det billigare för kunderna.Därför öppnade TeliaSonera redan år 2000 upp kopparnätet för andra operatörer redan innan det fanns reglerade skyldigheter att göra det. Med det nya infrastrukturbolaget blir likabehandlingen av olika operatörer tydligare och insynen ökar.En väl fungerande bredbandsmarknad i Sverige är viktig för TeliaSonera. Vi vill att Sverige förblir ledande inte bara på infrastruktur utan också på utnyttjandet av bredbandet. Därför sker nu en satsning också på grossistaffären, där bland annat flera nya produkter och tjänster erbjuds, som ett svar på operatörernas behov. Vi hoppas att detta ska leda till ett större utbud för alla kunder och ett ökat användande av elektroniska tjänster.TeliaSonera bildar det nya infrastrukturbolaget för att säkerställa marknadens krav på transparens och full insyn. Det innebär att alla operatörer och våra egna verksamheter behandlas lika. Vi räknar också med att kunna driva infrastrukturverksamheten effektivare i ett separat bolag. Vi inser att bolaget kommer att svara för en viktig del av den svenska infrastrukturen och att det därför finns ett allmänt intresse av hur verksamheten sköts.TeliaSonera vill fortsätta att investera i svensk teleinfrastruktur, men det innebär att TeliaSonera också måste kunna styra dessa investeringar inom ramen för kravet på likabehandling. TeliaSonera litar på marknadskrafterna och vänder sig emot det förslag om svensk lagstiftning om så kallad funktionell separation, som Post och Telestyrelsen lagt fram. Problemen på bredbandsmarknaden är inte av den arten att de motiverar en så långtgående lagstiftning. PTS föreslår lagändringar som bland annat urholkar äganderätten och som sannolikt strider mot den svenska regeringsformens grundlagsskydd om rätt till respekt för egendom.- Förslaget detaljreglerar ett börsnoterat bolag på ett sätt som är oacceptabelt, säger Anders Bruse, chef för TeliaSoneras affärsområde Bredbandstjänster. Med vårt upplägg på marknadsmässig grund löser vi de problem som upplevs på bredbandsmarknaden på frivillig väg och betydligt snabbare än genom lagstiftning.Lagen om elektronisk kommunikation ska skapa likformiga och gemensamma regler i Sverige jämfört med hela telemarknaden inom EU. Vi vill att Sverige skall följa EU’s process och tidplan för lagstiftning på teleområdet. Nuvarande EU-direktiv ses för tillfället över och under hösten väntas kommissionen lägga fram förslag som skall reglera förutsättningar för att genomföra funktionell separation. Om Sverige inte avvaktar de nya EU-direktiven riskerar lagstiftningen att behöva göras om.Marknaden blir alltmer gränsöverskridande och de svenska telekombolagen konkurrerar direkt och indirekt alltmer med övriga bolag i Europa. Lika behandling av svensk industri och övrig europeisk industri blir allt viktigare.Det nya infrastrukturbolaget beräknas starta sin verksamhet under fjärde kvartalet 2007.