TeliaSonera januari-september 2008

Niomånadersperioden• Nettoomsättningen steg 5,7 procent till 75 489 MSEK (71 423). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 5,2 procent.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 13 367 MSEK (13 207) och resultat per aktie till 2,98 (2,94).

• Fritt kassaflöde minskade till 6 410 MSEK (11 165) främst beroende på högre CAPEX och att inga engångsutdelningar utbetalades från intressebolag.Tredje kvartalet• Nettoomsättningen steg 4,1 procent till 25 817 MSEK (24 798). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 3,3 procent.

• EBITDA före engångsposter ökade till 8 949 MSEK (8 714) och marginalen var 34,7 procent (35,1).

• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 8 203 MSEK (8 354).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 772 MSEK (5 399) och resultat per aktie till 1,06 (1,20).

• Fritt kassaflöde minskade till 2 829 MSEK (5 078) främst beroende på förskjut-ning av tidpunkten för Turkcell Holdings utdelningsbetalning och en engångs-utdelning från intressebolaget Telefos i jämförelsekvartalet.

• Antalet abonnemang uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 127,9 miljoner med 1,2 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 3,8 miljoner i intressebolagen jämfört med vid utgången av andra kvartalet 2008.

• Utsikterna för koncernen 2008 är oförändrade.Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef”Utvecklingen i tredje kvartalet var god med ökad försäljning och starkt EBITDA-resultat, drivet av Mobilitetstjänster och Eurasien. Vi lyckades med framgång upprätthålla margi-nalerna i Mobilitetstjänster trots hård konkurrens och myndighetsinverkan i form av lägre samtrafik- och roamingavgifter. Försäljningen i Bredbandstjänster var i stort sett oföränd-rad i absoluta tal men den underliggande produktmixen förändras kraftigt vilket sätter press på marginalerna. En av våra främsta prioriteringar är att öka effektiviteten i organi-sationen.Ett annat högprioriterat område är att utveckla vår affär på snabbväxande och lönsamma marknader. I oktober 2008 tog vi ännu ett viktigt steg genom att etablera oss på två nya tillväxtmarknader, Nepal och Kambodja.Vi befinner oss i en global finansiell kris och det är mycket svårt att förutspå hur långvarig den kommer att bli. TeliaSonera har dock en stark balansräkning och verkar i en relativt stabil bransch. Därför ser vi inga direkta effekter av ändrat kundbeteende i vår verksam-het. Myndighetsinverkan, hård konkurrens och kundmigrering är fortsatt de största utma-ningarna. Vi fortsätter att investera i högkvalitativa nät och i nya tjänster som ökar våra kunders produktivitet och flexibilitet, och vi fortsätter att söka nya investeringsmöjligheter.”

Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir