Årsstämma i TeliaSonera AB (publ)

TeliaSoneras ordinarie årsstämma äger rum måndagen den 31 mars klockan 15.00 på Stockholmsmässan i Älvsjö i Stockholm. Nedan återfinns kallelsen.

Kallelsen annonseras i svenska media: Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt i finsk media: Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet tisdagen den 26 februari 2008, då också telefonslussen för stämmoanmälan öppnas klockan 10.00.Årsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 mars 2008, klockan 15.00 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 14.00. Kaffe serveras före stämman. Stämman kommer att tolkas till finska och engelska.

Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 25 mars 2008 samt

- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 mars 2008 klockan 16.00.Anmälan till bolaget Anmälan om deltagande kan ske

- skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige,

- per telefon 08-611 60 15 vardagar mellan kl 10.00 och kl 16.00,

- per fax 08-611 60 17, eller,

- via TeliaSoneras hemsida www.teliasonera.se (endast privatpersoner).

Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden.Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 25 mars 2008 i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.

Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos APK är förvaltarregistrerade hos VPC, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta APK, per e-post: thy@ncsd.eu eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 25 mars 2008.Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.teliasonera.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 27 mars 2008.Särskild fullmaktsröstning

Styrelsen erbjuder aktieägare möjlighet att rösta genom ombud vid bolagsstämman och tillhandahåller fullmaktsformulär vari aktieägaren med ett kryss kan ange hur aktieägaren önskar rösta i de olika ärendena på dagordningen. Advokat Carl Svernlöv, verksam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm, har utsetts till ombud.Fullmaktsformuläret kan erhållas av bolaget per telefon 08-611 60 15 eller på adress TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige och finns också tillgängligt på bolagets hemsida www.teliasonera.se. Fullmakten i original skall vara Carl Svernlöv tillhanda under adress Carl Svernlöv, c/o TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige senast den 25 mars 2008 tillsammans med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för aktieägare som är juridisk person.Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till bolaget enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 25 mars 2008.Anmälan om att följa stämman på distans via internet

Aktieägare har också möjlighet att följa stämman på distans via internet. Aktieägare som önskar följa stämman på distans via internet skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör redan per fredagen den 29 februari 2008 och ska ha anmält till bolaget sin avsikt att följa stämman på distans senast tisdagen den 25 mars 2008 klockan 16.00. Aktieägare som följer stämman på distans via internet anses som gäst på stämman och kan således bara följa stämman och kan varken rösta, lämna förslag eller yttra sig. Aktieägare som uppfyller kriterierna ovan erhåller uppgifter om inloggning och individuella lösenord före stämman. I de fall aktieägare vill delta i stämman genom ombud och personligen följa stämman på distans via internet, måste aktieägaren fullfölja anmälningsprocessen i sin helhet.Notera att för att kunna följa stämman på distans via internet rekommenderas följande avseende förbindelse och utrustning: PC, Operativsystem: Windows XP, Webbläsare: Internet Explorer 6, Mediaspelare: Windows Media Player 9 eller senare, internetförbindelse för god kvalitet: Bredband med en hastighet av 1 Mbit/s eller högre (ej krav).Övrigt

VD:s tal kommer att finnas på hemsidan www.teliasonera.se under avsnittet Investor Relations efter stämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 4 490 457 213.Dagordning Öppnande av stämman

1.Val av ordförande vid stämman2.Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll3.Upprättande och godkännande av röstlängd4.Godkännande av dagordning5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007. I anslutning härtill anförande av VD Lars Nyberg samt redovisning av styrelsens arbete under 20077.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 20078.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning9.Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2007 års förvaltning10.Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja11.Beslut om styrelsens arvodering12.Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag13.Val av ordförande i styrelsen14.Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter15.Fastställande av arvode till revisorerna16.Val av revisorer och revisorssuppleanter17.Val av valberedning18.Förslag från styrelsen för beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStämmans avslutandeBeslutsförslag m.m.

Punkt 8 – Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie och att den 3 april 2008 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 8 april 2008.

Punkterna 1 och 10-17 avseende styrelseledamöter, revisorer och arvodering m.m. Den av bolagsstämman tillsatta valberedningen består av följande personer: Viktoria Aastrup, ordförande (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) och styrelsens ordförande Tom von Weymarn.Valberedningen har lämnat följande förslag:

- Ordförande för stämman: Advokaten Sven Unger.

- Antal styrelseledamöter: Sju, inga suppleanter.

- Arvoden till styrelsen: Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess

nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 1 000 000 kronor (tidigare 900 000)

till ordföranden och med 425 000 kronor (tidigare 400 000) vardera till övriga

bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till

ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga

ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt till ordföranden i

styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av

ersättningsutskottet med 20 000 kronor.- Val av styrelse: Omval av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G

Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von

Weymarn. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för

inval till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.teliasonera.se

under avsnittet Investor Relations, samt kommer att läggas fram på stämman.- Val av styrelseordförande: Tom von Weymarn.- Antal revisorer: Antalet revisorer skall, för tiden till slutet av årsstämman 2011,

vara en (1).- Arvode till revisorerna: Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.- Val av revisorer: Omval av PricewaterhouseCoopers, för tiden till slutet av

årsstämman 2011.- Val av valberedning: Viktoria Aastrup (Svenska staten), Markku Tapio (Finska

staten), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) och Tom von Weymarn (styrelsens ordförande).

Punkt 18 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag i huvudsak: Den övergripande principen är att ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att TeliaSonera kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, en årlig variabel lön, långsiktig variabel lön, pension och övriga förmåner. Den fasta lönen sätts individuellt och skall ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren är anställd. Den årliga variabla lönen skall definieras i en plan för en angiven period med exakta fastställda mål som främjar TeliaSoneras affärsmål. Den årliga variabla lönenivån kan variera mellan olika ledande befattningshavare och får ej överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen. TeliaSonera har för närvarande inte något program för långsiktig variabel lön. Pensionsplaner skall följa praxis på den lokala marknaden och om möjligt vara premiebaserade för nyutnämnda ledande befattningshavare. Avtal med ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid på minst 6 månader från den anställde och högst 12 månader (6 månader för koncernchefen) från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida erhålles ett avgångsvederlag motsvarande den fasta månadslönen under högst 12 månader (24 månader för koncernchefen). Övriga förmåner skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Styrelsen får göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa riktlinjer.

Årsredovisning m.m. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttranden samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Sturegatan 1 i Stockholm från och med måndagen den 17 mars 2008. Materialet kan också rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd eller per telefon 08-611 60 15. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Stockholm i februari 2008 StyrelsenENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Monday, March 31, 2008 at 3.00 p.m. at Stockholm International Fairs in Älvsjö, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-611 60 15, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2008 kl 06.00.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30