Avtal undertecknat om privatisering av Azercell i Azerbajdzjan

Ett avtal har undertecknats för privatiseringen av Republiken Azerbajdzjans 35,7-procentiga innehav i Azercell Telekom B.M. (Azercell) som är den ledande mobiloperatören i Azerbajdzjan. Avtalet är förknippat med vissa villkor för affärens avslut som nu måste uppfyllas.Azertel A.S., som är Azercells moderbolag och ett majorietsägt dotterbolag till Fintur Holdings B.V. (Fintur), har förvärvat hela Republiken Azerbajdzjans 35,7-procentiga aktieinnehav. Azertel ökar därmed sitt ägarskap i Azercell till 100 procent. Finturs effektiva ägande i Azercell förblir 51 procent. TeliaSoneras direkta och indirekta ägande i Fintur är 74 procent.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari, 2008 kl. 14:00 (CET).

Ytterligare information till journalister lämnas av

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30