TeliaSonera januari-december 2007

Helåret

• Nettoomsättningen ökade 5,8 procent till 96 344 MSEK (91 060). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 6,3 procent.• EBITDA före engångsposter uppgick till 31 021 MSEK (32 266) och marginalen till 32,2 procent (35,4).• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 27 478 MSEK (26 751).• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 17 674 MSEK (16 987) och resultat per aktie till 3,94 SEK (3,78).• Fritt kassaflöde var 13 004 MSEK (16 596).• Antalet abonnemang ökade under året till 114,9 miljoner, med 5,8 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 12,9 miljoner nya abon-nemang i intressebolagen.• Total föreslagen utdelning om 4,00 SEK per aktie (6,30), inklusive ordinarie och extra utdelning, motsvarande totalt 17 962 MSEK (28 290).Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 7,5 procent till 24 921 MSEK (23 187). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 6,8 procent.• EBITDA före engångsposter uppgick till 7 208 MSEK (7 766) och marginalen var 28,9 procent (33,5).• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 6 358 MSEK (6 504).• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 4 467 MSEK (4 029) och resultat per aktie till 0,99 SEK (0,90).• Fritt kassaflöde var 1 839 MSEK (2 865).Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir