Cukurova har brutit mot aktieägaravtalet i Turkcell Holding

En skiljenämnd vid Internationella Handelskammaren i Wien har utfärdat ett beslut där skiljenämnden slår fast att Cukurova har brutit mot vissa restriktioner mot aktieöverlåtelser som anges i aktieägaravtalet mellan Cukurova och TeliaSonera avseende Turkcell Holding.

Avtalsbrottet inträffade 2005 i samband med en överlåtelse av Cukurova Holdings aktier i Turkcell Holding till Cukurova Telecom Holdings, ett joint venture bildat 2005 mellan den turkiska Cukurovakoncernen och den ryska Alfakoncernen. Skiljenämnden i Wien har beordrat Cukurova Holding att vidta samtliga åtgärder som står till deras förfogande, inklusive förhandlingar i god tro med Alfa, för att genomföra ett återköp av de överlåtna aktierna. Skiljenämnden har förbehållit sig rätten att fatta beslut kring andra krav från TeliaSonera, inkluderande skadestånd.Turkcell Holding äger 51 procent av aktierna i Turkcell, den största mobiloperatören i Turkiet. TeliaSonera äger 47 procent av aktierna i Turkcell Holding. TeliaSonera äger även 13 procent av aktierna i Turkcell, vilket ger TeliaSonera ett direkt och indirekt ägande om 37 procent av aktierna i Turkcell.Cukurova hade i ett motkrav hävdat att fusionen mellan Telia och Sonera under 2002 stred mot samma restriktioner mot aktieöverlåtelser i aktieägaravtalet, men Cukurovas motkrav avslogs av skiljenämnden.Beslutet är resultatet av ett skiljeförfarande i Wien som TeliaSonera inledde mot Cukurova i augusti 2005.I januari 2007 utfärdade en annan skiljenämnd vid Internationella Handelskammaren ett beslut där nämnden slog fast att ett bindande avtal om köp av aktier ingåtts mellan TeliaSonera och Cukurova under 2005, i vilket Cukurova åläggs att sälja alla sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera. Beslutet är resultatet av ett skiljeförfarande i Genève som TeliaSonera inledde mot Cukurova i maj 2005, efter att Cukurova dragit sig ur transaktionen och i stället genomfört en transaktion med Alfa.TeliaSonera hoppas att kunna genomföra transaktionen med Cukurova, men även om köpeavtalet är bindande och Cukurova har agerat i strid mot aktieägaravtalet i Turkcell Holding, så vet TeliaSonera ännu inte om Cukurova har möjlighet, eller vilja, att genomföra en överlåtelse av aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2008 kl 10.00.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30