TeliaSoneras årsstämma 31 mars 2008

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 april 2008. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC den 8 april 2008. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn omvaldes. Tom von Weymarn omvaldes till ordförande i styrelsen.Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 000 000 kronor (tidigare 900 000) och övriga årsstämmovalda ledamöter 425 000 kronor (tidigare 400 000) vardera. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor.Årsstämman beslutade att antalet revisorer skall vara en (1) för tiden till slutet av årsstämman 2011 och PricewaterhouseCoopers omvaldes för denna period.Årsstämman beslutade att utse Viktoria Aastrup (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder) och Lennart Ribohn (SEB Fonder) tillsammans med Tom von Weymarn (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2008 kl 18.00, CET.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30