TeliaSonera januari-mars 2008

• Nettoomsättningen ökade 7,4 procent till 24 398 MSEK (22 724). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 6,6 procent.

• EBITDA före engångsposter ökade till 7 755 MSEK (7 583) och marginalen upp-gick till 31,8 procent (33,4).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 750 MSEK (6 191).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 4 465 MSEK (3 976) och resultat per aktie ökade till 0,99 SEK (0,89).

• Fritt kassaflöde var 1 110 MSEK (2 529).

• Antalet abonnemang uppgick vid utgången av första kvartalet till 119,3 miljoner varav 1,4 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 3,1 miljoner nya abonnemang i intressebolagen, jämfört med vid utgången av 2007.

• Utsikter för 2008 oförändrade.

(Tabell återfinns i PDF)Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsvarande post i första kvartalet 2007. Värden för 2007 för affärsområdena Mobilitetstjänster och Bredbandstjänster, samt Övrig verksamhet är omräknade för att motsvara den nya organisationsstruktur som infördes den 1 januari 2008.

Kommentarer från Lars Nyberg, VD och koncernchef”Vi redovisade tillfredsställande siffror för första kvartalet och lyckades höja EBITDA (före engångsposter) i absoluta tal för första gången på över ett år. Vi måste dock fortsätta höja effektiviteten för att kunna försvara våra ledande positioner på de mer mogna mark-naderna och överallt i koncernen tillhandahålla hög kvalitet i våra nät och tjänster.Koncernens tillväxtmotor Eurasien fortsatte sin starka utveckling i första kvartalet. Inom Mobilitetstjänster och Bredbandstjänster förblev fokus på att utvecklas i takt med mark-naderna och genomdriva pågående effektivitetsförbättringar. På det hela taget var tren-derna oförändrade på våra marknader. Bredbandstillväxten avtog dock något i första kvartalet och uppvägde inte nedgången i fast telefoni i Sverige i den utsträckning jag skulle ha velat se.”

Frågor om rapporterna:TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir