TeliaSonera presenterar omräknad historisk finansiell information och operationell data för räkenskapsåren 2007 och 2006 enligt ny organisationsstruktur

TeliaSonera presenterar härmed inför delårsrapporten januari-mars 2008 omräknad historisk finansiell information och operationell data för räkenskapsåren 2007 och 2006 för affärsområdena Mobilitetstjänster och Bredbandstjänster samt Övrig verksamhet. För omräknad data se www.teliasonera.se/investor_relations

Den 1 januari 2008 slog TeliaSonera ihop alla sina säljresurser för företagsmarknaden till en säljorganisation för att förbättra service för kunderna och öka försäljningseffektivitet. Förändringen innebär att affärsområdet Integrerade företagstjänster omvandlats till en gemensam säljdivision, Business Services, för bastelekomtjänster och managed-services lösningar till företagskunder. Från och med den 1 januari 2008 rapporteras Business Services som en del av affärsområdena Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster respektive Övrig verksamhet.Följaktligen ändras TeliaSoneras finansiella rapportering för att återspegla den nya strukturen. Omräkningen av historisk finansiell information och operationell data för räkenskapsåren 2007 och 2006 påverkar inte koncernens redovisade siffror såsom presenterade i Årsredovisning 2007 och inte koncernens utsikter. Historisk information för affärsområde Eurasien påverkas inte heller av förändringen.Mobilitetstjänster

Affärsområdet är ansvarigt för personliga mobilitetstjänster för konsument- och företagsmassmarknaderna. Produkter och tjänster i fokus är mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobiltelefoni över bredband, konvergens mellan mobil och PC samt trådlöst kontor. Verksamheten omfattar mobilverksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien.

MSEK, förutom marginaler och Omräknat Omräknat

antal abonnemang Jan-dec Jan-dec

2007 2006

Nettoomsättning 45 115 42 534

EBITDA före engångsposter 13 084 13 804

Marginal (%) 29,0 32,5

Rörelseresultat före engångsposter 8 751 9 569

CAPEX 4 168 3 252

Abonnemang, periodens utgång (tusental) 14 501 13 434Bredbandstjänster

Affärsområdet är ansvarigt för massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor och för kommunikation i hemmet. Produkter och tjänster i fokus är bredband via koppar, fiber och kabel, iptv, internettelefoni, tjänster för kommunikation i hemmet, ip-vpn/internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driver koncernens gemensamma transportnät inklusive den internationella carrier-verksamheten. Affärsområdet omfattar verksamheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland (49 procent), Estland och internationell carrier-verksamhet.MSEK, förutom marginaler och Omräknat Omräknat

antal abonnemang Jan-dec Jan-dec

2007 2006

Nettoomsättning 44 478 44 033

EBITDA före engångsposter 12 821 13 809

Marginal (%) 28,8 31,4

Rörelseresultat före engångsposter 7 515 8 242

CAPEX 5 722 4 862

Abonnemang, periodens utgång (tusental)

Bredband 2 326 1 990

Fast telefoni 6 218 6 497Övrig verksamhet

Övrig verksamhet omfattar TeliaSonera Holding samt koncernfunktioner, som tidigare, och numera även Other Business Services. Other Business Services ansvarar för försäljning och produktion av managed-services lösningar till företagskunder. Dessa verksamheter var tidigare en del av Integrerade företagstjänster.MSEK, förutom marginaler Omräknat Omräknat

Jan-dec Jan-dec

2007 2006

Nettoomsättning 2 049 1 096

EBITDA före engångsposter -161 -96

Marginal (%) neg. neg.

Rörelseresultat före engångsposter 264 374

CAPEX 527 282TeliaSoneras delårsrapport januari-mars 2008 publiceras fredagen den 25 april 2008.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2008 kl 08.30.