TeliaSonera januari-juni 2008

Första halvåret• Nettoomsättningen steg 6,5 procent till 49 672 MSEK (46 625). I lokala valutor steg nettoomsättningen 6,2 procent.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 8 595 MSEK (7 808) och resultat per aktie till 1,91 SEK (1,74).

• Fritt kassaflöde uppgick till 3 581 MSEK (6 087).Andra kvartalet• Nettoomsättningen steg 5,7 procent till 25 274 MSEK (23 901). I lokala valutor steg nettoomsättningen 5,9 procent.

• EBITDA före engångsposter ökade till 7 978 MSEK (7 516) och marginalen till 31,6 procent (31,4).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 7 410 MSEK (6 575).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare steg till 4 130 MSEK (3 832) och resultat per aktie till 0,92 SEK (0,85).

• Fritt kassaflöde uppgick till 2 471 MSEK (3 558).

• Antalet abonnemang uppgick vid utgången av andra kvartalet till 122,9 miljoner med 1,4 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 2,2 miljoner i intressebolagen, jämfört med vid utgången av första kvartalet 2008.

• Utsikter för koncernen 2008 är oförändrade.

Kommentarer från Lars Nyberg, VD och koncernchef”Marknadstrenderna var i stort sett oförändrade och vi redovisade tillfredsställande siffror för andra kvartalet. För första gången på mer än ett år lyckades vi öka våra marginaler. Utvecklingen i våra verksamheter i Eurasien är stark och Mobilitetstjänster uppvisade god tillväxt med förbättrade marginaler medan marginalerna inom Bredbandstjänster är under fortsatt press. Intensiva marknadsföringskampanjer för mobilt bredband påverkade pene-trationstillväxten i fast bredband.TeliaSoneras verksamhet är stark och bygger på ledande positioner i Norden och Balti-kum. Vi är också mycket väl positionerade på flera tillväxtmarknader med stor potential och kommer att fortsätta söka nya investeringsmöjligheter. Vår framgång bygger på att vi tillhandahåller hög kvalitet i våra nät och förstklassig service till konkurrenskraftiga kost-nader. Därför måste vi kontinuerligt förbättra vår effektivitet för att på ett framgångsrikt sätt kunna hantera den pågående migrationen från traditionella fasttelefonitjänster till mobilitets- och ip-baserade tjänster. Detta kommer att driva stark och uthållig vinsttillväxt och maximera värdet för våra aktieägare.”