90 procentsgränsen för kontanterbjudandet i Eesti Telekom har passerats

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ITALIEN Idag har aktieägare motsvarande 29,31 procent av aktierna i Eesti Telekom accepterat TeliaSoneras kontanterbjudande. Det indikerar att TeliaSoneras aktieägarandel kommer att uppgå till åtminstone 90,29 procent, vilket är över de 90 procent som krävs för inlösen av resterande aktier.

TeliaSonera äger 84 119 239 aktier motsvarande 60,98 procent av aktierna i Eesti Telekom. Enligt uppgifter från det estniska aktieregistret hade det den 8 oktober klockan 13.00, svensk tid, inkommit acceptans för erbjudandet för 40 436 608 aktier motsvarande 29,31 procent av det totala antalet utestående aktier. Därmed kommer TeliaSonera, när erbjudandet löpt ut, att kontrollera mer än 90 procent av aktierna i Eesti Telekom.

Acceptperioden för kontanterbjudandet på alla utfärdade och utestående aktier i Eesti Telekom avslutas den 9 oktober 2009. TeliaSonera erbjuder 93,00 EEK kontant per aktie i Eesti Telekom. Enligt beslut på extra bolagsstämma i Eesti Telekom den 15 oktober 2009 kommer alla aktieägare, inklusive de som accepterar kontanterbjudandet, att få en extra aktieutdelning på 6,99 EEK (4,53 SEK) per aktie i Eesti Telekom.

Aktieägare som avser delta i erbjudandet uppmanas att lämna acceptans via den bank som hanterar deras aktiedepå, senast den 9 oktober 2009.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till TeliaSonera i denna transaktion. Raidla Lejins
& Norcous är TeliaSonera’s estniska legala rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP internationell legal rådgivare.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en anmaning, inbjudan eller ett erbjudande att sälja, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i något land. Ej heller skall det, eller någon del därav, eller dess distribution, beaktas eller fästas avseende vid i samband med en eventuell transaktion.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, telefon och Internet) i eller till USA,Kanada, Australien, Japan eller Italien. Följaktligen kommer inte denna pressrelease eller några relaterade dokument att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien och får heller inte distribueras på liknande sätt.

Om någon söker acceptera erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så är accepten ogiltig. Inget erbjudande i någon form lämnas till eller kommer att accepteras från personer i USA, Kanada, Australien eller Italien. Ingen intresseanmälan att acceptera erbjudandet söks genom denna pressrelease.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Mottagande av denna pressrelease utgör inget erbjudande i sådana länder i vilka ett erbjudande inte är tillåtet. I sådana fall skall pressreleasen endast anses ha skickats som information.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2009 kl 15:30 svensk tid.-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30
investor-relations@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

Prospectus
http://www.telekom.ee/index.php?lk=0&go=uudised&lang=eng&uudis=502