TeliaSonera inleder tvångsinlösen efter framgångsrikt avslutat kontanterbjudande för Eesti Telekom

Efter att framgångsrikt ha avslutat kontanterbjudandet för samtliga utestående aktier i AS Eesti Telekom ökar TeliaSonera AB sitt ägande till 97,58 procent. TeliaSonera har därför beslutat att påbörja ett inlösenförfarande.

Under acceptperioden som avslutades den 9 oktober 2009, har ägare till totalt 50 495 710 aktier accepterat erbjudandet. Det motsvarar cirka 36,60 procent av samtliga aktier i Eesti Telekom och cirka 93,79 procent av de aktier som erbjudandet omfattade.

Medräknat de aktier som sålts till TeliaSonera i detta kontanterbjudande, uppgår TeliaSoneras ägande, direkt eller indirekt via Baltic Tele AB, till totalt 134 614 949 aktier i Eesti Telekom, vilket motsvarar cirka 97,58 procent av samtliga aktier i Eesti Telekom samt de röster som dessa aktier representerar.

Avräkning och därefter överföring av aktierna till TeliaSonera kommer att ske den 16 oktober 2009.

Mot bakgrund av resultatet av kontanterbjudandet har TeliaSonera beslutat att inleda ett inlösenförfarande av de utestående minoritetsposterna, i enlighet med de estniska börsreglerna. Eesti Telekoms aktieägare kommer att informeras om processen i enlighet med tillämpliga regler.

– TeliaSoneras strategi är att öka ägandet i våra kärnverksamheter, och utfallet av kontanterbjudandet är mycket positivt. Vi kommer omedelbart att inleda ett inlösenförfarande, då vi mer än väl har överskridit de 90 procent som krävs. TeliaSonera kommer att fortsätta att satsa på Eesti Telekom och dess dotterbolag för att ytterligare stärka deras varumärken och ledande position på marknaden, genom fortsatta investeringar och en större tillgång till TeliaSoneras know-how och innovativa lösningar, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och CFO i TeliaSonera.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till TeliaSonera i denna transaktion. Raidla Lejins & Norcous är TeliaSonera’s estniska legala rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP är dess internationella legala rådgivare.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2009 kl 07.30 CET.