TeliaSonera januari-september 2009

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 4,8 procent till 27 069 MSEK (25 817). Nettoomsättning-en i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad.
• Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 4,8 procent.
• EBITDA före engångsposter ökade 9,1 procent till 9 763 MSEK (8 949) och margi-nalen steg till 36,1 procent (34,7). Ökningen i lokala valutor och exklusive förvärv var 4,3 procent.
• Rörelseresultatet före engångsposter ökade 3,0 procent till 8 453 MSEK (8 203).
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare steg till 5 043 MSEK (4 772) och resultat per aktie till 1,12 SEK (1,06).
• Fritt kassaflöde ökade till 4 583 MSEK (2 829) som ett resultat av högre EBITDA och en utdelning på cirka 1,2 GSEK från Turkcell Holding.
• Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 4,2 miljoner, varav 1,4 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 2,8 miljoner i intresse-bolagen, till totalt 143,9 miljoner.
• Prognosen för helåret 2009 kvarstår oförändrad från det andra kvartalet 2009.

Niomånadersperioden

• Nettoomsättningen ökade 8,3 procent till 81 751 MSEK (75 489). Nettoomsättning-en i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad.
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare steg till 13 952 MSEK (13 367) och resultat per aktie till 3,11 SEK (2,98).
• Fritt kassaflöde ökade till 12 364 MSEK (6 410).


(Tabell återfinns i bifogad pdf)


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef

”Under det tredje kvartalet rapporterade vi det högsta EBITDA-resultatet före engångsposter i företagets historia. Det är också tillfredsställande att rörelseresultatet förbättrades 3 pro-cent jämfört med föregående år, trots ett markant lägre resultat från intressebolagen bero-ende på valutakursförändringar och kostnader av engångskaraktär. Som ett resultat av en bra balans mellan mogna marknader och tillväxtmarknader har vi lyckats behålla en oför-ändrad omsättning i lokala valutor för årets första nio månader jämfört med samma period förra året. Jag ser detta som en stark prestation givet att telekomsektorn har påverkats av lägre ekonomisk aktivitet, regulatorisk påverkan och lägre roaming på grund av minskat affärsresande.

Den starka trenden för mobil data och mobilt bredband håller i sig och vi känner oss säkra på att vara en av de första operatörerna i världen med 4G-tjänster när vi lanserar i Stock-holm och Oslo. En förutsättning för radikalt snabbare överföringshastigheter är tillgången på terminaler. Vårt samarbete med Samsung, som kommer att leverera modem, är därför en viktig milstolpe. Vi ser fram emot att anbudsförfarandet för 4G licenser i de övriga nordiska länderna påbörjas senare i år eller i början på nästa.

Det är också glädjande att vi sedan i början av oktober har kunnat öka marknadsföringsakti-viteterna i Nepal, efter att ha ägnat året som gått efter vårt förvärv till att förbättra kvaliteten i nätet. Gensvaret av kampanjen har hittills varit lovande.

Situationen i de baltiska länderna är fortsatt utmanande och det är för tidigt att tala om en vändning i ekonomin. Vi har trots detta visat vår långsiktighet i regionen genom att öka vårt ägande i Eesti Telekom i Estland och TEO i Litauen från 60 procent till cirka 98 respektive 65 procent. Efter budperiodens slut beslutade vi att påbörja ett tvångsinlösenförfarande i Eesti Telekom. Generellt kommer vi att fortsätta att undersöka möjligheterna att öka ägandet i våra kärninnehav.

Vi fortsätter att göra framsteg i att reducera våra kostnader. Våra påverkbara kostnader sjönk med 4,4 procent i lokala valutor och exklusive förvärv, för årets första nio månader, och vi kan också se effekter inom Mobilitetstjänster det här kvartalet. Vi återupprepar att vår EBITDA-marginal för 2009 kommer att vara högre än fjolårets och vi fortsätter att utvärdera ytterligare möjligheter för att fortsätta generera ett starkt kassaflöde.”Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir