TeliaSonera och Altimo samlar sitt ägande i Megafon och Turkcell i gemensamt bolag

TeliaSonera och Altimo har kommit överens om att bilda ett nytt bolag för att samla respektive bolags direkta och indirekta ägande i Turkcell och Megafon. Det nya bolaget kommer att ha sitt säte i ett västerländskt land och vara noterat på New York börsen.

Målet är att skapa en ledande internationell telekomoperatör, med över 90 miljoner abonnenter i Ryssland, Turkiet och CIS-länderna, och med en väl fungerande bolagsstyrning. Det nya bolaget kommer att fokusera på att utveckla Turkcell och Megafon, samt att expandera på nya tillväxtmarknader.

De största fördelarna med att bilda det nya bolaget är att kontrollen över och likviditeten i tillgångarna kommer att öka. Detta kommer att åstadkommas genom att förenkla ägarstrukturen i både Turkcell och Megafon, att börsnotera det nya bolaget samt etablera en långsiktig utdelningspolicy och regelbundet betala utdelning.

Vid bildandet kommer det nya bolaget att inneha en majoritet av aktierna i både Turkcell och Megafon. AF Telecom, den tredje stora aktieägaren i Megafon, har också erbjudits att ingå i det nya bolaget. Om AF Telecom ansluter kommer TeliaSonera och de ryska ägarna ha praktiskt taget likvärdigt ägande och lika stort inflytande i det nya bolaget.

Ingen av de stora aktieägarna kommer att ha möjligheten att ta kontroll över det nya bolaget utan de andra stora aktieägarnas medgivande. Styrelsen kommer att ha oberoende styrelseledamöter. Detta för att kunna bryta eventuella dödlägen i styrelsens arbete vid den händelse att styrelseledamöterna från de stora aktieägarna är av olika åsikt. En av de oberoende styrelseledamöterna kommer att utses till styrelseordförande.

Både Turkcell och Megafon är effektiva, professionellt skötta och ledande mobiloperatörer i respektive land. Därför är avsikten att fortsätta styra dem som separata verksamheter, oavsett förändringarna i ägarstrukturen. Både Turkcell och Megafon kommer att dra nytta av att ingå i en stor internationell telekomkoncern med möjlighet till synergier och kompetensöverföring.

TeliaSonera och Altimo är överens om att samarbeta och göra en gemensam ansträngning för att lösa alla pågående tvister de två bolagen har med Cukorova Group för att möjliggöra bildandet av det nya bolaget. Ett sådant samarbete förväntas leda till en skyndsam lösning av tvisterna.

Givet att tvisterna löser sig på ett tillfredsställande sätt har parterna enats om att Altimo köper Cukurovas indirekta aktieägande i Turkcell och bidrar med dessa aktier till det nya bolaget utan någon premie.

För att undvika eventuella intressekonflikter i framtiden, har parterna enats om att Altimo ska stödja TeliaSonera, som har kontrollen över Fintur Holdings och förköpsrätt vid varje försäljning av Fintur Holdings aktier, i att förvärva 100 procent av aktierna i Fintur Holdings genom att köpa dessa aktier av Turkcell till marknadspris.

Överenskommelsen mellan TeliaSonera och Altimo är juridiskt bindande, men själva transaktionen sker under förutsättning att parterna kommer överens om slutgiltiga avtal samt erhåller myndighetsgodkännande.

– Jag är väldigt nöjd att vi nått denna överenskommelse med Altimo om att göra en gemensam ansträngning för att lösa de legala tvister som pågått alltför länge. Men det största värdet i överenskommelsen ligger i själva genomförandet. Ägarstrukturen och kontrollen i Turkcell och Megafon förbättras, liksom likviditeten i dessa tillgångar. Vi avser att skapa en bolagsstyrning där samtliga större aktieägare får goda möjligheter till inflytande utan att någon enskild aktieägare ensam kontrollerar den nya telekomkoncernen. Dessutom blir det en mycket liten risk för skadliga dödlägen. Det kan ta en tid innan vi ser slutresultatet, men det nya noterade bolaget kommer att ha spännande framtidsutsikter och skapar värde för våra aktieägare, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera.

– Vi ser att denna överenskommelse kommer att hjälpa bägge parter att bryta det utdragna dödläget vad gäller ägandet av Turkcell. Våra bolag är naturliga partners vars gemensamma tillgångar i Megafon och Turkcell ger oss kontroll över bolagen. Detta är en god grogrund för gemensamma affärer och bildandet av en ny världsledande mobiloperatör. Fördelarna är påtagliga. Vi siktar på att skapa en ledande och en av de mest dynamiska spelarna på tillväxtmarknaderna med en enorm möjlighet till framtida expansion. Den nya operatören kommer att ha större möjligheter till affärsutveckling och expansion på andra tillväxtmarknader, med kvalitetstjänster till kunderna och värdetillväxt för alla aktieägare, säger Alexei Reznikovich, VD, Altimo.

----------------------------------------------------------------

Fakta och bakgrund: Ägandet i Turkcell har varit föremål för ett flertal legala tvister sedan den förre majoritetsägaren Cukorova i praktiken sålde samma aktiepost två gånger, först till TeliaSonera och sedan till Altimo.

En skiljedom vid internationella handelskammaren i Geneve har fastställt att Cukorova ingått ett giltigt köpeavtal och skall överlämna dess indirekt ägda kontrollpost i Turkcell till TeliaSonera.

Efter att ha kommit överens med TeliaSonera att sälja aktierna, sålde Cukorova en del av den indirekt ägda kontrollposten i Turkcell till Altimo och pantsatte ytterligare en del av den indirekt ägda kontrollposten som säkerhet för ett lån. Altimo hävdar att Cukorova bröt mot låneavtalet och har i en juridisk process på British Virgin Islands hävdat sin rätt att beslagta de pantsatta aktierna, vilka utgör en indirekt kontrollpost i Turkcell.

Altimo specialiserar sig på telekominvesteringar i Ryssland, CIS-länderna och Asien. I bolagets ägande ingår 44 % av röstberättigade aktier i VimpelCom, en av Rysslands två största mobiloperatörer (NYSE: VIP); 25,1% av Megafon, den tredje största GSM-operatören i Ryssland; 43,5% av Kyivstar, Ukrainas största telekomoperatör; och 4,99% av Turkcell, Turkiets största mobiloperatör (NYSE: TKC). Tillsammans har de bolag Altimo investerar i över 160 miljoner mobilkunder.

Fintur Holdings är ett joint venture mellan TeliaSonera och Turkcell, där TeliaSonera äger 58,55 procent och Turkcell 41,45 procent. Fintur Holdings är den största aktieägaren i de ledande mobiloperatörerna i Kazakstan, Azerbadjan, Georgien och Moldavien.

-----------------------------------------------------------------------

Presskonferens

Tid: Torsdagen den 12 november, klockan 10.00 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg deltar.

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

Presskonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliasonera.se/ir.

Möjlighet att lyssna på presskonferensen via telefon
Du kan ringa in och lyssna på presskonferensen via telefon. Det finns dock inga möjligheter att ställa frågor via telefon.

Telefonnummer: + 46 (0)8 506 269 30
+ 44 (0)207 108 63 03
Deltagare ska uppge: TeliaSonera

Telefonkonferens för analytiker
Tid: Torsdagen den 12 november, klockan 14.00 (CET)
TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg deltar.

Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen.

Telefonnummer: + 46 (0)8 506 269 04
+ 44 (0)207 750 9950
Deltagare ska uppge: TeliaSonera

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 18 november 2009.

Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49
Kod: 237714#

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2009 kl. 07.00.
-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30
investor-relations@teliasonera.com

Kirill Babaev, Senior Vice President, Altimo
+7 (495) 981 4452
babaev@altimo.ru


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför
TeliaSoneras kontroll.