TeliaSonera januari-december 2008

Rekordstarkt fjärdekvartals- och helårsresultat

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 12,7 procent till 28 096 MSEK (24 921). Organisk tillväxt i lokala valutor var 4,5 procent.

• EBITDA före engångsposter steg 14,8 procent till 8 272 MSEK (7 208) och marginalen till 29,4 procent (28,9).

• Rörelseresultatet före engångsposter steg 20,8 procent till 7 678 MSEK (6 358).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 5 644 MSEK (4 467) och resultat per aktie till 1,26 SEK (0,99).

• Fritt kassaflöde ökade till 4 918 MSEK (1 839), främst beroende på högre

EBITDA, förskjutning av tidpunkten för Turkcell Holdings utdelningsbetalning och lägre skattekostnader.

• Under kvartalet steg antalet abonnemang med mer än 6,8 miljoner till 134,8 miljoner varav 3,4 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och över 3,4 miljoner i intressebolagen.Helåret

• Nettoomsättningen ökade 7,5 procent till 103 585 MSEK (96 344). Organisk tillväxt i lokala valutor var 3,9 procent.

• EBITDA före engångsposter ökade 6,2 procent till 32 954 MSEK (31 021) och marginalen var 31,8 procent (32,2).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade 9,3 procent till 30 041 MSEK (27 478).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 19 011 MSEK (17 674) och resultat per aktie till 4,23 SEK (3,94).

• Fritt kassaflöde var 11 328 MSEK (13 004).

• Antalet abonnemang uppgick till 134,8 miljoner vid utgången av 2008 med 7,5 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 12,5 miljoner i intressebolagen jämfört med vid utgången av 2007.

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,80 SEK per aktie (1,80), motsva-rande totalt 8 083 MSEK (8 083).

Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef”Vi redovisade vårt högsta resultat i ett fjärde kvartal hittills och ett rekordhögt helårsresultat. Såväl redovisad tillväxt som organisk tillväxt i lokala valutor var högre 2008 än föregående år men vi nådde inte vår ambition fullt ut att bibehålla EBITDA-marginalnivån.När jag började i TeliaSonera 2007 sa jag att vi behöver ändra vårt beteende för att nå framgång i en av världens mest föränderliga och krävande branscher. Under 2008 har vi förstärkt vårt Leadership Team och infört ett mer resultat- och konsekvensinriktat ledarskap. Resultatet är att jag nu börjar se en förändring i hur vi agerar på externa trender och strävar mot att uppnå ”operational excellence”.

Det är glädjande att se att kundnöjdheten ökade i de flesta av våra verksamheter i Norden och Baltikum 2008 enligt kvalitetsindexet European Performance Satisfaction Index (EPSI). Dessutom stärkte vi våra marknadspositioner ytterligare i Eurasien och blev marknadsledare också i Tadzjikistan och Georgien.Under året investerade vi i framtida tillväxt genom att utöka vår närvaro till Nepal och Kambodja. Mobilitetstjänster levererade fortsatt tillväxt med förbättrade marginaler trots myndighetsinverkan och hård konkurrens. Den lägre lönsamheten i Bredbandstjänster visar dock att våra effektiviseringsåtgärder är nödvändiga. Vi kan inte ha strukturellt högre kostnader än våra konkurrenter.Vi måste förbereda oss på en potentiellt utdragen konjunkturnedgång som kan komma att påverka beteendet hos konsumenter och företag. Den svagare ekonomiska utvecklingen, främst i Baltikum, hade ingen väsentlig effekt på användandet på våra marknader 2008. I januari 2009 kände vi dock av en något svagare tillväxt än väntat på några av marknaderna i Eurasien men det är för tidigt att dra några slutsatser baserat på en enskild månad.”Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir