Välkommen till TeliaSoneras årsstämma

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2009 kl 06.00.

-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30Välkommen till TeliaSoneras årsstämma

Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2009, klockan 15.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 14.00. Kaffe serveras före stämman. Stämman kommer att tolkas till finska och engelska.

Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2009 samt

- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 mars 2009 klockan 16.00.Anmälan till bolaget

Anmälan om deltagande kan ske

- skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige,

- per telefon 08-611 60 15 vardagar mellan kl 10.00 och kl 16.00,

- per fax 08-611 60 17, eller,

- via TeliaSoneras hemsida www.teliasonera.se (endast privatpersoner).

Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden.Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 26 mars 2009 i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.

Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy (tidigare APK) är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy (tidigare APK), per e-post: thy@euroclear.eu eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 26 mars 2009.Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.teliasonera.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 27 mars 2009.

Anmälan om att följa stämman på distans via internet

Aktieägare har också möjlighet att följa stämman på distans via internet. Aktieägare som önskar följa stämman på distans via internet skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) gör redan den 28 februari 2009 och ska ha anmält till bolaget sin avsikt att följa stämman på distans senast torsdagen den 26 mars 2009 klockan 16.00. Aktieägare som följer stämman på distans via internet anses som gäst på stämman och kan således bara följa stämman och kan varken rösta, lämna förslag eller yttra sig. Aktieägare som uppfyller kriterierna ovan erhåller uppgifter om inloggning och individuella lösenord före stämman. I de fall aktieägare vill delta i stämman genom ombud och personligen följa stämman på distans via internet, måste aktieägaren fullfölja anmälningsprocessen i sin helhet.Notera att för att kunna följa stämman på distans via internet rekommenderas följande avseende förbindelse och utrustning: PC, Operativsystem: Windows XP, Webbläsare: Internet Explorer 6 eller senare, Mediaspelare: Windows Media Player 9 eller senare, internetförbindelse för god kvalitet: Bredband med en hastighet av 1 Mbit/s eller högre (ej krav).

Övrigt

VD:s tal kommer att finnas på hemsidan www.teliasonera.se under avsnittet Investor Relations efter stämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 4 490 457 213.Dagordning

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2008. I anslutning härtill anförande av VD Lars Nyberg samt redovisning av styrelsens arbete under 2008

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2008 års förvaltning

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja

11. Beslut om styrelsens arvodering

12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag

13. Val av ordförande i styrelsen

14. Val av valberedning

15. Förslag från styrelsen för beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. a) Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (kallelsesätt)

b) Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (tid för kallelse)

17. a) Förslag från styrelsen om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

b) Förslag från styrelsen om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier

Stämmans avslutandeBeslutsförslag m.m.

Punkt 8 – Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,80 kronor per aktie och att den 6 april 2009 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ske den 9 april 2009.

Punkterna 1 och 10-14 avseende styrelseledamöter, arvodering m.m. Den av bolagsstämman tillsatta valberedningen består av följande personer: Viktoria Aastrup, ordförande (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) och styrelsens ordförande Tom von Weymarn.

Valberedningen har lämnat följande förslag:

- Ordförande för stämman: Advokaten Axel Calissendorff.

- Antal styrelseledamöter: Åtta (8), inga suppleanter.

- Arvoden till styrelsen: Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 1 000 000 kronor till ordföranden och med 425 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor. Samtliga arvoden är oförändrade.- Val av styrelse: Omval av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn. Nyval av Lars Renström. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.teliasonera.se under avsnittet Investor Relations, samt kommer att läggas fram på stämman.

- Val av styrelseordförande: Tom von Weymarn.- Val av valberedning: Viktoria Aastrup (Svenska staten), Kari Järvinen (Finska

Staten gm Solidium), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) och Tom von Weymarn (styrelsens ordförande).Punkt 15 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag i huvudsak: Den övergripande principen är att ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att TeliaSonera kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, en årlig variabel lön, långsiktig variabel lön, pension och övriga förmåner. Den fasta lönen sätts individuellt och skall ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren är anställd. Den årliga variabla lönen skall definieras i en plan för en angiven period med exakta fastställda mål som främjar TeliaSoneras affärsmål. Den årliga variabla lönenivån kan variera mellan olika ledande befattningshavare och får ej överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen. TeliaSonera har för närvarande inte något program för långsiktig variabel lön. Pensionsplaner skall följa praxis på den lokala marknaden och om möjligt vara premiebaserade för nyutnämnda ledande befattningshavare. Avtal med ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid på minst 6 månader från den anställde och högst 12 månader (6 månader för koncernchefen) från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida erhålles ett avgångsvederlag motsvarande den fasta månadslönen under högst 12 månader (24 månader för koncernchefen). Övriga förmåner skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Styrelsen får göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa riktlinjer.Punkt 16 a) – Ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post – och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.Punkt 16 b) – Ändring av bolagsordningen (tid för kallelse)

Styrelsen förslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämma som anges i § 8 i bolagsordningen, dvs. de delar av nuvarande skrivningar i § 8 som inte berör sättet för att kalla till stämma, skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Punkt 17 a) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2010, besluta om förvärv av egna aktier som får ske såväl på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors som i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier över Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors får ske endast till ett pris inom det på börserna vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets aktieägare får ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall kommer att avskiljas och vara föremål för handel, ges aktieägarna möjlighet att tillgodogöra sig värdet av den premie som kan uppkomma genom att bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. För att aktieägare som varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet skall få ersättning för sina outnyttjade säljrätter, skall en bank eller annat finansiellt institut, som kan utses av bolaget, sedan anmälningstiden löpt ut, men enligt villkoren i övrigt för förvärvserbjudandet, få överlåta aktier till bolaget och utge ersättning, uppgående till värdet av de outnyttjade säljrätterna med avdrag för bankens kostnader, till de berörda aktieägarna. Ersättning kan dock högst utgå med vad som kan komma att betalas per säljrätt vid courtagefri försäljning av säljrätter. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i visst land, skall styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe äga ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.Punkt 17 b) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2010, besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske av samtliga de aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse enligt detta bemyndigande, till ett pris inom det på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen._______________________Förslagen ovan i 17 a) och b) syftar till att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde. Styrelsen avser att även inför kommande årsstämmor i bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar ovanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande inte några egna aktier.

Under förutsättning att styrelsen inte beslutar om överlåtelse enligt punkten 17 b) ovan av de egna aktier som förvärvas enligt punkten 17 a) ovan, är det styrelsens avsikt att föreslå årsstämman 2010 att besluta om indragning av dessa egna aktier genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

_______________________

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 16 a) och b) ovan och enligt punkterna 17 a) och b) ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.Handlingar m.m. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttranden samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Sturegatan 1 i Stockholm från och med onsdagen den

18 mars 2009. Materialet kan också rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd eller per telefon 08-611 60 15. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt.Stockholm i februari 2009 Styrelsen

English-speaking shareholders This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, April 1, 2009 at 3.00 p.m. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-611 60 15, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.Aktieägarmöte i Finland

Ett särskilt möte för de finska aktieägarna kommer att anordnas den 30 mars 2009

klockan 15:00, finsk tid, i Marina Congress Center i Helsingfors. De finska aktieägarna ges där möjlighet att möta representanter från TeliaSoneras ledning och styrelse.

Anmälan om deltagande på aktieägarmötet kan ske tidigast den 2 mars, dock senast den

16 mars på följande sätt:

• per telefon: +358 (0)2040 54444

• per e-post: communications-fi@sonera.com

Information och länk till anmälan per e-post finns på TeliaSoneras hemsida:

www.teliasonera.se avsnittet Investor Relations.