TeliaSonera januari-mars 2009

Starkt kassaflöde och rekordhög EBITDA för ett förstakvartal

• Nettoomsättningen ökade 11,5 procent till 27 204 MSEK (24 398). Organisk tillväxt i lokala valutor var 0,6 procent.• EBITDA före engångsposter ökade 13,7 procent till 8 821 MSEK (7 755) och marginalen steg till 32,4 procent (31,8).• Rörelseresultatet före engångsposter ökade 10,8 procent till 7 477 MSEK (6 750).• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare var 4 440 MSEK (4 465) och resultat per aktie 0,99 SEK (0,99).• Fritt kassaflöde steg till 4 282 MSEK (1 110).• Antalet abonnemang ökade med mer än 2,2 miljoner under kvartalet, varav 0,9 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 1,3 miljoner i intressebolagen, till totalt 137,0 miljoner.• Utsikter för koncernens nettoomsättning 2009 har reviderats jämfört med Bokslutskommuniké 2008.(Tabell återfinns i bifogad pdf)Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef”Det makroekonomiska läget försämrades i det första kvartalet och även om branschen för telekomtjänster har påverkats i mindre utsträckning än andra branscher så ser vi tecken på ett förändrat kundbeteende på flera av våra marknader. Trots detta ökade vi koncernens nettoomsättning i lokala valutor och genom våra åtgärder för att minska rörelsekostnaderna förbättrade vi marginaler och kassaflöde jämfört med förra året. Särskilt glädjande är utvecklingen inom Bredbandstjänster där marginalen förbättrades avsevärt jämfört med fjärde kvartalet. I Eurasien blev konjunkturnedgången mer påtaglig i första kvartalet och försäljningstillväxten avtog. Ändå lyckades vi öka lönsamheten från en redan hög nivå.Inom Mobilitetstjänster måste kostnadseffektiviteten förbättras. Vi måste säkerställa vår lönsamhet eftersom nettoomsättningen minskar på flera marknader på grund av lägre försäljning av utrustning och minskad roaming på grund av minskat affärsresande. Myndighetsinverkan sätter också press på priserna på samtliga marknader. Samtidigt är det mycket uppmuntrande att se att användandet av mobil data ökar kraftigt. Detta kräver också att vi tillgodoser både nya och olika behov hos våra kunder. Därför har vi i Sverige och Norge infört nya, differentierade abonnemang för mobilt bredband som bättre avspeglar våra kunders individuella behov. Som en av de första operatörerna i världen planerar vi också att nästa år lansera 4G-tjänster som ökar överföringshastigheterna radikalt.TeliaSonera behöver minska kostnaderna, särskilt i en tid av stigande arbetslöshet. Vi kommer dessutom att fortsätta utvärdera möjligheter att minska våra kapitalutgifter för att behålla ett starkt kassaflöde. Den makroekonomiska utvecklingen är svår att förutspå men som ett starkt och finansiellt balanserat företag står TeliaSonera mycket väl rustat både att hantera de krav som ett besvärligt ekonomiskt klimat ställer och att ta tillvara de möjligheter som kan uppstå.”

Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB

Investor Relations

106 63 Stockholm

Tfn 08-504 550 00

Fax 08-611 46 42

www.teliasonera.se/ir