TeliaSoneras årsstämma 1 april 2009

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1,80 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 6 april 2009. Med denna

avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden (f d VPC) den 9 april 2009.Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G

Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn

omvaldes. Lars Renström valdes in som ny styrelseledamot. Tom von Weymarn omvaldes till ordförande i styrelsen.Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 000 000 kronor och övriga årsstämmovalda ledamöter 425 000 kronor. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor. Samtliga arvoden är oförändrade.Årsstämman beslutade att utse Viktoria Aastrup (Svenska staten), Kari Järvinen

(Finska staten genom Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder) och Lennart Ribohn (SEB Fonder) tillsammans med Tom von Weymarn (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.Årsstämman antog det av svenska staten, på stämman framlagda förslaget, som till skillnad från styrelsens förslag innebär att variabel ersättning utgår som komponent i Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse.

I syfte att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde, bemyndigade årsstämman styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2010 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas. Förvärv över Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors får ske endast till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv genom förvärvserbjudande får ske till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. Det är styrelsens avsikt att föreslå årsstämman 2010 att besluta om indragning av förvärvade aktier genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl 21.00.