TeliaSonera januari-juni 2009

Starkt resultat drivet av kostnadsbesparingar

Andra kvartalet
• Nettoomsättningen ökade 8,7 procent till 27 478 MSEK (25 274). Nettoomsättning-en i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 0,7 procent.

• Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 5,8 procent.

• EBITDA före engångsposter ökade 13,3 procent till 9 043 MSEK (7 978) och margi-nalen steg till 32,9 procent (31,6).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade 10,3 procent till 8 176 MSEK (7 410).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare steg till 4 469 MSEK (4 130) och resultat per aktie till 1,00 SEK (0,92).

• Fritt kassaflöde ökade till 3 499 MSEK (2 471).

• Antalet abonnemang ökade under kvartalet med mer än 2,4 miljoner, varav 0,9 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 1,5 miljoner i intressebolagen, till totalt 139,4 miljoner.

• Prognosen för EBITDA-marginalen har höjts och marginalen förväntas bli högre 2009 än 2008. Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas vara på ungefär samma nivå som, eller något lägre än, 2008. Påverkbar kostnads-massa förväntas bli lägre än 2008 och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen mellan 13 och 14 procent.

Första halvåret
• Nettoomsättningen ökade 10,1 procent till 54 682 MSEK (49 672). Nettoomsätt-ningen i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 0,1 procent.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare steg till 8 909 MSEK (8 595) och resultat per aktie till 1,98 SEK (1,91).

• Fritt kassaflöde ökade till 7 781 MSEK (3 581).

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef

“Det är mycket glädjande att vi trots det utmanande makroekonomiska läget i det andra kvartalet redovisade ett av de högsta EBITDA-resultaten före engångsposter i företagets historia. Vi levererar på de områden som vi själva kan påverka, nämligen kostnadsminsk-ningar och försiktighet med kapitalutgifter. Därmed fördubblades kassaflödet för årets första sex månader jämfört med första halvåret föregående år.

Effekterna av vår kostnadseffektivisering är nu synliga i hela verksamheten och i Sverige och Finland minskade rörelsekostnaderna med hela 12 procent i det andra kvartalet. Vi bibehöll den förbättrade lönsamheten i Bredbandstjänster och noterade också vissa effekter i Mobilitetstjänster. Samtidigt försvarade Eurasien sin höga lönsamhet.

Vi såg liknande marknadstrender i det andra kvartalet som i det första med lägre försäljning av utrustning, minskad roaming på grund av minskat affärsresande samt lägre användande. I Eurasien däremot ökade den organiska tillväxten något jämfört med första kvartalet.

Blickar vi framåt så räknar vi med att våra åtgärder att sänka påverkbara kostnader och kapitalutgifter ska kompensera för de negativa effekterna av sjunkande BNP och stigande arbetslöshet på våra marknader. Därför höjer vi vår prognos för EBITDA-marginalen och förväntar oss nu en högre marginal 2009 än 2008.”