Cukurova ålagd att överlåta aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera

En skiljenämnd vid Internationella Handelskammaren har beslutat att Cukurova skall överlåta samtliga återstående aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera för USD 3,1 miljarder. Skiljenämnden fastställde vidare det uteblivna värdet för TeliaSonera om transaktionen inte genomförs till USD 1,8 miljarder.

TeliaSonera avser nu att söka verkställighet av skiljenämndens beslut i Turkiet. Om aktierna inte överlåts, kommer TeliaSonera att begära ett skadestånd på USD 1,8 miljarder från Cukurova, vilket är det värde som TeliaSonera enligt skiljenämnden går miste om i fall transaktionen inte genomförs.

TeliaSonera vet ännu inte om Cukurova är villig, eller har möjlighet, att genomföra överlåtelsen av aktier till TeliaSonera, men en snabb lösning på ägartvisten är inte att vänta.

I mars 2005 offentliggjordes ett avtal enligt vilket Cukurova accepterade att sälja samtliga sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera för USD 3,1 miljarder, vilket skulle öka TeliaSoneras totala ägande i Turkcell till 64,3 procent från 37,3 procent. Beslutet som nu kommit är resultatet av ett skiljeförfarande i Genève som TeliaSonera inledde mot Cukurova i maj 2005 efter att Cukurova dragit sig ur transaktionen.

Ett delbeslut utfärdades av skiljenämnden i januari 2007, i vilket nämnden fastställde att ett bindande köpeavtal ingåtts 2005 och beordrade Cukurova att med gott uppsåt tillsammans med TeliaSonera medverka till att transaktionen genomfördes. Då Cukurova inte har medverkat till att transaktionen genomförts har nu skiljenämnden ålagt Cukurova att överlåta aktierna till TeliaSonera.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2009 kl 07.30.