TeliaSonera offentliggör kontanterbjudande på TEO LT

TeliaSonera äger för närvarande samtliga aktier i Amber Teleholding A/S som äger 488 947 656 aktier i TEO LT, motsvarande 60 procent av aktierna och 62,94 procent av rösterna. Erbjudandet omfattar samtliga aktier i TEO LT som TeliaSonera inte redan äger (exklusive sådana aktier som ägs och innehas av TEO LT självt). TeliaSonera kommer att erbjuda 1,83 LTL kontant per aktie i TEO LT. Erbjudandet i sin helhet uppgår till 527 miljoner LTL (1 556 miljoner SEK). Detta innebär en premie om 52,4 procent jämfört med TEO LT:s volymviktade genomsnittskurs under de senaste 180 dagarna, 47,5 procent jämfört med TEO LT:s volymviktade genomsnittskurs under de senaste 60 dagarna samt 30,7 procent jämfört med stängningskursen den 21 augusti 2009.

Erbjudandet är inte villkorat och har således ingen minimigräns för antalet förvärvade aktier. Erbjudandet omfattar inte GDR:s (Global Depository Receipts, depåbevis) eller de aktier och GDR:s som ägs och innehas av TEO LT.

TeliaSonera erbjuder pålitliga, innovativa och användarvänliga telekommunikationstjänster på 20 marknader och inser vikten av och potentialen i att anpassa tjänsteutbudet till de lokala marknadsförutsättningarna. TeliaSonera har som mål att skapa värde för kunderna genom en kundservice i världsklass, högkvalitativa nätverk samt en effektiv kostnadsstruktur. Det offentliga erbjudandet är i linje med koncernens strategi att öka ägarandelarna i kärninnehaven.

”TEO LT:s framtidsutsikter förbättras med ett större ägande från TeliaSonera. TEO LT kommer att få ännu större tillgång till TeliaSoneras know-how och innovativa lösningar, vilket kommer att möjliggöra utveckling och tillhandahållande av nya tjänster till kunder till en lägre kostnad. TEO LT kommer även i sin framtida utveckling och i framtida investeringar att kunna dra nytta av TeliaSoneras starka finansiella position”, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef i TeliaSonera.

TEO LT är en av de ledande aktörerna för telekommunikationstjänster i Litauen med starka varumärken och en ledande marknadsposition. TeliaSonera betraktar Litauen som en hemmamarknad och har gjort betydande investeringar i landet. TeliaSonera avser framöver att fortsätta investera i landet för att befästa den ledande positionen.

TeliaSonera kommer den 25 augusti 2009 att ansöka hos LSC (den litauiska motsvarigheten till Finansinspektionen) om godkännande av den erbjudandehandling som upprättats i anledning av det offentliga erbjudandet. Acceptperioden för erbjudandet börjar den fjärde arbetsdagen efter att erbjudandehandlingen godkänts av LSC, vilket förväntas bli den 9 september och löper under 31 (trettioen) kalenderdagar, d v s till den 9 oktober 2009. Ovan angivna datum är preliminära och kan komma att ändras beroende av godkännandet från LSC. Ett uttalande från TEO LTs styrelse kommer att presenteras inom 10 kalenderdagar efter det att erbjudandehandlingen är offentliggjord.

TeliaSonera offentliggör idag även ett kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Eesti Telekom i Estland som TeliaSonera inte redan äger.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till TeliaSonera i denna transaktion. Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir Partneriai LAWIN är TeliaSonera’s litauiske legala rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP är dess internationella legala rådgivare.Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en anmaning, inbjudan eller ett erbjudande att sälja, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i något land. Ej heller skall det, eller någon del därav, eller dess distribution, beaktas eller fästas avseende vid i samband med en eventuell transaktion.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, telefon och Internet) i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien. Följaktligen kommer inte denna pressrelease eller några relaterade dokument att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien och får heller inte distribueras på liknande sätt.

Om någon söker acceptera erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så är accepten ogiltig. Inget erbjudande i någon form lämnas till eller kommer att accepteras från personer i USA, Kanada, Australien eller Italien. Ingen intresseanmälan att acceptera erbjudandet söks genom denna pressrelease.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Mottagande av denna pressrelease utgör inget erbjudande i sådana länder i vilka ett erbjudande inte är tillåtet. I sådana fall skall pressreleasen endast anses ha skickats som information.

Informationen ovan är sådan som TeliaSonera AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2009 kl. 07:30.

_____________________________________________
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30