TeliaSonera välkomnar överenskommelse med Estlands regering

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ITALIEN Estlands regering accepterar TeliaSoneras kontanterbjudande på aktierna i Eesti Telekom efter att parterna överenskommit om en extra aktieutdelning från bolaget i år och en utdelningspolicy för de kommande tre åren.

- Vi välkomnar regeringens beslut att acceptera erbjudandet och är nöjda med den överenskommelse vi har träffat. Regeringen har agerat mycket professionellt under utvärderingsprocessen. En extra aktieutdelning för 2008 och en utdelningspolicy för de kommande åren kommer att understryka hur förmånligt det pågående kontanterbjudandet är och skapa klarhet kring Eesti Telekoms framtida aktieutdelningar, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och CFO i TeliaSonera.

Eesti Telekom meddelade idag via börsen i Tallinn att bolaget kallar till en extra bolagsstämma den 1 oktober 2009 i Tallinn där de föreslår aktieägarna att dela ut 964 miljoner EEK (625 miljoner SEK) från det intjänade resultatet i form av en extra aktieutdelning på 6,99 EEK (4,53 SEK) per aktie i Eesti Telekom samt att godkänna en utdelningspolicy för utdelning av de intjänade resultaten under åren 2009-2011.

Den extra aktieutdelningen omfattar samtliga aktieägare, inklusive de som redan har accepterat kontanterbjudandet sedan acceptperioden påbörjades den 9 september 2009.

Acceptperioden för kontanterbjudandet på alla utfärdade och utestående aktier i Eesti Telekom avslutas den 9 oktober 2009. TeliaSonera erbjuder 93,00 EEK kontant per aktie i Eesti Telekom. Den 21 september 2009 ägde TeliaSonera 84 119 239 aktier motsvarande 60,98 procent av aktierna i Eesti Telekom.

Erbjudandet är inte villkorat och har ingen minimigräns för antalet förvärvade aktier. Erbjudandet i sin helhet uppgår till 5 117 miljoner EEK (3 333 miljoner SEK).

Investerare som deltar i erbjudandet ombeds att göra sin acceptans känd via respektive bank, eller aktiemäklare i Estland som hanterar dess aktiedepå, senast den 9 oktober 2009.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till TeliaSonera i denna transaktion. Raidla Lejins
& Norcous är TeliaSoneras estniska legala rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP
är dess internationella legala rådgivare.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en anmaning, inbjudan eller ett erbjudande att
sälja, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i något land. Ej heller skall det, eller någon
del därav, eller dess distribution, beaktas eller fästas avseende vid i samband med en eventuell
transaktion.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, telefon och Internet) i eller till USA,
Kanada, Australien, Japan eller Italien. Följaktligen kommer inte denna pressrelease eller några
relaterade dokument att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Kanada, Australien,
Japan eller Italien och får heller inte distribueras på liknande sätt.

Om någon söker acceptera erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så är accepten ogiltig. Inget erbjudande i någon form lämnas till eller kommer att
accepteras från personer i USA, Kanada, Australien,Japan eller Italien. Ingen intresseanmälan att acceptera erbjudandet söks genom denna pressrelease.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Mottagande av denna pressrelease utgör inget erbjudande i sådana länder i vilka ett erbjudande inte
är tillåtet. I sådana fall skall pressreleasen endast anses ha skickats som information.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2009 kl.15.15.
-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om
trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat
inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför
TeliaSoneras kontroll.