TeliaSoneras kapitalmarknadsdag

På TeliaSoneras kapitalmarknadsdag i Stockholm idag talade VD och koncernchef Lars Nyberg om TeliaSoneras position, strategi, teknologiska ledarskap och konkurrensläget.

”Den obegränsade efterfrågan på bandbredd gör att både den mobila och fasta affären är mycket attraktiv. Datatrafiken har ökat explosionsartat och antalet abonnenter fortsätter att växa. Det innebär att vi måste utveckla våra affärsmodeller och tjänster. Samtidigt måste vi säkerställa kvaliteten i våra nät och öka vår kostnadseffektivitet”, sa Lars Nyberg.

Nyberg sa också: “För att maximera aktieägarvärdet kommer TeliaSonera att ha en disciplinerad inställning till förvärv där strategin är att öka ägandet i kärninnehav och utvärdera kompletterande förvärv på befintliga marknader. Samtidigt tittar vi selektivt på nya marknader i Eurasien”.

TeliaSonera har tidigare kommunicerat att olika strategiska möjligheter för den spanska verksamheten Yoigo övervägs. Givet det rådande ekonomiska klimatet har vi inte kunnat hitta en acceptabel lösning, varför vårt nuvarande fokus är att fortsätta utveckla Yoigos verksamhet. Prognosen är att Yoigo kommer att uppnå ett positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet 2010 och ha ett positivt kassaflöde i slutet av 2011.

På mötet upprepade TeliaSonera sina utsikter för 2009, det vill säga att nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas vara på ungefär samma nivå som, eller något lägre än, 2008. Den påverkbara kostnadsmassan för 2009 förväntas bli lägre än 2008 års 33,8 GSEK, i lokala valutor och exklusive förvärv. EBITDA-marginalen före engångsposter 2009 förväntas bli högre än 2008. CAPEX i förhållande till nettoomsättningen förväntas vara mellan 13 och 14 procent 2009.

Bland övriga talare från TeliaSonera på Kapitalmarknadsdagen fanns Kenneth Karlberg, chef för affärsområde mobilitetstjänster, Håkan Dahlström, chef för affärsområde bredbandstjänster, Karin Eliasson, personaldirektör, Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien och Per-Arne Blomquist, vice VD och CFO.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2009 klockan 13.00.